Com obtenir la residència fiscal a Andorra?

Com obtenir la residència fiscal a Andorra?

Abans de començar a detallar els requisits per obtenir la residència fiscal a Andorra, hem de diferenciar dos conceptes que sovint es solen confondre: La residència administrativa i la residència fiscal. La residència administrativa és atorgada per les autoritats competents en matèria d’immigració, en canvi la residencia fiscal, no és adquirida paral·lelament sinó que és consolidada una vegada complerts una sèrie de requisits recollits en la legislació tributària vigent.

Existeixen diferents modalitats per obtenir la residència administrativa (les següents són les 3 més consolidades):

  • La primera és la residència de treball (o per compte aliè), la quina s’obté mitjançant un contracte de treball. Aquesta tipologia de residència exigeix viure a Andorra i desenvolupar el treball in situ.
  • La segona és la residència per compte propi que exigeix el desenvolupament d’una activitat econòmica mitjançant la creació d’una societat a Andorra. En aquest cas, la presència que es requereix és de 183 dies repartits al llarg d’un any natural i el dipòsit de 50.000 euros front el Regulador Financer Andorrà (AFA) (aquest dipòsit pot realitzar-se prop de qualsevol banc d’Andorra). Aquesta modalitat s’assimila a la figura de l’autònom a Espanya. És important tenir en compte que es requereix ser administrador de l’empresa, tenir més d’un 34% de les participacions de la mateixa i cotitzar a la seguretat social andorrana. En definitiva, es tracta del model per excel·lència per desenvolupar un negoci a Andorra.
  • La tercera és la residència no lucrativa (o residencia passiva) que requereix realitzar una inversió en territori andorrà de 600.000.-€ (en béns immobles, en participacions d’una societat andorrana o bé invertir en productes financers llistats) als quals cal deduir un dipòsit de 47.500.-€ davant del Regulador Financer Andorrà (AFA) i una suma de 9.500. -€ per cada persona a càrrec. Per aquesta tipologia, només s’exigeix residir a Andorra 90 dies a l’any. En general, donat que la residència passiva no contempla realitzar cap activitat econòmica, sol ser un tipus de residència indicada per aquelles persones que estan ja retirades i desitgen gestionar el seu patrimoni des del nostre territori, podent així beneficiar-se parcial o totalment dels avantatges dels impostos a Andorra.

Com ja hem comentat, la residència administrativa es diferencia diametralment de la fiscal ja que aquesta segona es consolida en base a criteris no vinculats a la normativa d’immigració. Però… quins són els requeriments per a ser considerat resident fiscal andorrà?

Els criteris per considerar a una persona resident fiscal en un país determinat es regeixen pels criteris generals de l’OCDE, homologats en el Principat i degudament recollits en la Llei de l’IRPF d’Andorra.

L’esmentada legislació estableix que una persona serà considerada resident fiscal a Andorra si:

  1. Resideix més de 183 dies en el país, tenint en compte que també es computen els dies en els que viatja a altres territoris (que no siguin la jurisdicció susceptible d’atreure la seva residència fiscal).
  2. El centre dels seus interessos econòmics es trobi radicat al País (és a dir, d’on provenen la major part de les rendes a títol personal).
  3. El nucli d’interessos familiars o centre d’interessos vitals en cas d’estar casat o tenir persones a càrrec es troba en el país (aquest tercer criteri opera com a presumpció).

Per tant, una vegada consolidats els requisits mencionats anteriorment, és possible notificar a les autoritats fiscals pertinents el canvi de residència fiscal i tributar a Andorra.

Des d’Augé Legal & Fiscal recomanem consultar amb el nostre equip de professionals per analitzar el seu cas i que un dels nostres fiscalistes pugui assessorar-lo, ja que és rellevant minimitzar qualsevol risc de requalificació o inspecció.

Pau Augé | Tatiana Shibinskaya

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés