Avís legal

Objectiu
Les presents Condicions Generals («condicions generals») regulen, per part de qualsevol persona («usuari»), l’accés a, i l’ús de les pàgines que integren el domini web https://augelegalfiscal.com («pàgina web»), titularitat d’Augé Grup, S.A.U. («AUGÉ LEGAL&FISCAL»), i també els continguts i serveis que s’hi inclouen.

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la subjecció i acceptació de les condicions generals. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi amb deteniment cada vegada que vulgui entrar en la pàgina web d’AUGÉ LEGAL&FISCAL.

AUGÉ LEGAL&FISCAL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, dels elements que componguin el disseny i la configuració del seu lloc web.

Accés i ús del lloc web
L’usuari accedeix pàgina al lloc web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats a les pàgines tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per AUGÉ LEGAL&FISCAL. Els continguts de les pàgines web no es podran considerar en cap cas assessorament jurídic sobre cap qüestió.

AUGÉ LEGAL&FISCAL posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, AUGÉ LEGAL&FISCAL no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància a tota hora.

Atès que l’usuari pot descarregar determinats continguts del lloc web, AUGÉ LEGAL&FISCAL disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics. AUGÉ LEGAL&FISCAL no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l’usuari quan aquest accedeixi a les pàgines web o les utilitzi.

Igualment, AUGÉ LEGAL&FISCAL informarà l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per a la descàrrega d’informació i continguts del seu lloc web. Es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que AUGÉ LEGAL&FISCAL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari si l’usuari mateix ha utilitzat de forma indeguda o negligent les pàgines web.

Propietat intel·lectual i propietat industrial
Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitadora, que formen part del lloc web; és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de les pàgines web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques són propietat d’AUGÉ LEGAL&FISCAL o s’exploten subjectes a llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests continguts estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Es prohibeix qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, descàrrega i, en general, qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que componguin el lloc web, i també de les bases de dades i del programari necessari per a visualitzar-lo o fer-lo funcionar, quan no es disposi de l’autorització escrita expressa i prèvia d’AUGÉ LEGAL&FISCAL.

L’usuari pot crear una còpia privada dels continguts únicament i exclusivament per a ús personal. Per a tot ús o explotació diferents caldrà una autorització prèvia i per escrit d’AUGÉ LEGAL&FISCAL. En concret, es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en el lloc web sense l’autorització prèvia i per escrit d’AUGÉ LEGAL&FISCAL.

Totes les marques, logotips o signes distintius d’AUGÉ LEGAL&FISCAL assenyalats en el lloc web són marques amb titularitat d’AUGÉ LEGAL&FISCAL.

Vegeu la Política de Protecció de Dades

Enllaços
Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL («enllaços») a la pàgina web, s’haurà d’autoritzar prèviament i per escrit per AUGÉ LEGAL&FISCAL, i caldrà establir-ne l’enllaç, si escau, a la seva pàgina inicial.

AUGÉ LEGAL&FISCAL aclareix que els enllaços a pàgines web de tercers que contingui el lloc web propi tenen únicament una finalitat orientativa, a fi i efecte de posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser-li d’interès.

Si algun usuari o tercer observa que els enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que són susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, preguem que ens ho faci saber a través de l’adreça info@augelegalfiscal.com.

Al marge del disposat legalment, AUGÉ LEGAL&FISCAL declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus que hi hagi en accedir-hi o en utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l’usuari.

Legislació i Jurisdicció aplicable
Les presents condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, l’usuari i AUGÉ LEGAL&FISCAL acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.