Anàlisis dels canvis normatius de la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra

Anàlisis dels canvis normatius de la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra

Indubtablement, la inversió estrangera, en les diferents modalitats en que s’acull al Principat, ha suposat un element fonamental per al creixement econòmic, l’atracció de l’emprenedoria, del talent, de la innovació, del coneixement, de l’augment de la productivitat i l’eficàcia dels recursos dels que disposa el país, implantant-se ja en l’any 2008 amb la la Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres. Posteriorment, va ser aprovada la Llei 10/2012, quina pretenia cobrir aquells buits i mancances existents, i la qual, va ser, al igual que la seva predecessora, una eina clau per poder controlar l’arribada d’inversors estrangers al Principat.

Darrerament, en data 27 de febrer del 2024, ha estat publicada al BOPA la nova Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra (en endavant la Llei 3/2024, quina està generant certes controvèrsies i opinions dispars en relació a la seva aplicació.

Deixant de banda el sector immobiliari, en quin punt es troben la resta d’operacions subjectes a inversió estrangera per la Llei 3/2024?

Des d’Auge Legal & Fiscal, després d’haver analitzat la nova legislació  i la seva aplicació pràctica, podem detallar les següents implicacions rellevants de la Llei de referència:

En primer lloc, cal tenir en compte que la seva DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA modifica l’article 1 de la Llei 10/2012 amb l’objectiu d’incorporar-hi nous subjectes obligats. En aquest sentit, es consideren inversions estrangeres al Principat d’Andorra les adquisicions, per qualsevol títol, de béns situats al Principat d’Andorra per part de:

a) Persones físiques no residents al Principat d’Andorra.

b) Persones físiques residents al Principat d’Andorra amb menys de 3 anys de residència ininterrompuda, comptats des de l’obtenció del permís d’immigració o document anàleg, que realitzin una inversió estrangera immobiliària.

c) Persones jurídiques de nacionalitat estrangera, incloses les entitats públiques de sobirania estrangera.

d) Persones jurídiques de nacionalitat andorrana amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirecta, en un percentatge igual o superior al 50 per cent de manera conjunta. També són inversions estrangeres les destinades a sucursals o altres tipus d’establiments permanents a Andorra de no residents; i les efectuades per altres persones jurídiques andorranes quan almenys el 50 per cent dels drets de vot del seu òrgan de decisió pertanyi, directament o indirectament, a qualsevol de les persones físiques o jurídiques, descrites a les lletres a), b), c) i d) d’aquest article.

e) Persones jurídiques de nacionalitat andorrana, amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirecta, inferior al 50 per cent i superior al 5 per cent, i que realitzin una inversió estrangera immobiliària.

f) Persones jurídiques de nacionalitat andorrana, que es trobin finançades directament o indirectament, per qualsevol de les persones, descrites a les lletres a), b), c) i d) d’aquest article.

Doncs, cal diferenciar, en primer terme, entre persones físiques i persones jurídiques. D’una banda, pel cas de persones físiques, serà precís inversió estrangera pels casos de (a) no residents, i (b) residents amb menys de 3 anys que realitzin una inversió estrangera immobiliària. D’altra banda, pel cas de persones jurídiques, caldrà inversió estrangera pels supòsits de (a) societats estrangeres, (b) societats andorranes amb participació estrangera igual o superior al 50% o finançament estranger, i (c) societats andorranes amb participació estrangera igual o superior al 50% que realitzin una inversió estrangera immobiliària.

Altrament, resulta important destacar la DISPOSICIÓ FINAL QUARTA, quina canvia el règim d’autorització administrativa de la inversió estrangera modificant l’article 18.3 de la Llei 10/2012, passant d’un sistema de silenci positiu a un sistema de silenci negatiu, de forma que si en el termini màxim de 2 mesos (més la possible pròrroga) el ministeri competent no ha resolt expressament, l’autorització s’entén denegada.

Tanmateix, s’incorpora una taxa per a la tramitació de la sol·licitud de la inversió estrangera a través de la DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA, per import de 300.-€.

En relació a les novetat que la Llei 3/2024 aporta en quant a les sol·licituds d’inversió estrangera, deixant al marge la inversió estrangera immobiliària, haurem de plantejar-nos si aquesta mesura serà realment positiva per a l’economia del país atenent a les dificultats, cada vegada més notables, que els inversors societaris tenen per poder accedir i operar al Principat i que per tant, limita l’entrada del talent, d’emprenedoria i de diners d’inversors estrangers.

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más