Regulació dels jocs d’atzar en el marc andorrà

Regulació dels jocs d’atzar en el marc andorrà

Els jocs d’atzar han estat prohibits durant molt de temps al Principat d’Andorra. El Decret dels Veguers d’Ordre Públic i Residència d’Estrangers, aprovat l’any 1929 establia el principi de prohibició general de qualsevol activitat relacionada amb els jocs d’envit o aposta, sort o atzar i de forma general, tots aquells que no tinguessin com a objecte un honest entreteniment.

Malgrat aquesta prohibició, i gràcies a la influència dels països veïns (principalment Espanya), s’establí el joc del Bingo, sota una forma més tradicional els “Quintos tradicionals”. Aquests darrers, es van començar a estendre com una pràctica de joc idèntica als estats veïns.

Amb la necessitat de regular el joc del Bingo, s’aprovà la Llei del joc del Bingo, del 28 de novembre de 1996 i es desenvolupà la seva reglamentació en els anys següents. Aquest context jurídic, ha portat a desenvolupar de forma molt progressiva l’actual marc legal del joc entrant en vigor primerament el 15 de gener de 2015 amb la Llei 37/2014, de 11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar i el seu progressiu desplegament reglamentari i segonament i l’actual Llei 4/2021, del 22 de març, de text consolidat de regulació de jocs d’atzar. Tanmateix i de forma paral·lela, es creà el Consell Regulador Andorrà del Joc, una entitat amb personalitat jurídica pròpia qualificada d’autoritat administrativa i dedicada principalment a regular el joc.

Així doncs, la Llei 4/2021, del 22 de març, de text consolidat de regulació de jocs d’atzar estableix la pràctica i l’explotació dels jocs d’atzar al Principat d’Andorra, distingint sis categories d’operadors de jocs d’atzar, cadascuna en funció de les diverses modalitats que se n’explotin i les diferències entre jocs d’atzar pur, de sorteig, jocs mixtos d’atzar i habilitat, tant d’apostes com de taula.

La llei també preveu la regulació dels jocs de manera presencial com en línia i estableix l’autorització del joc, mitjançant diferent classes de llicències que dependran segons l’explotació dels jocs d’atzar, la comercialització o la distribució i les activitats professionals vinculades.

Veiem-ne un petit resum dels conceptes més importants i bàsics que recull la llei.

OBJECTE

L’objectiu principal de la Llei és regular l’activitat del joc d’atzar al Principat d’Andorra, determinant tant la oferta com el consum dels jocs d’atzar, així com garantir la seva explotació per tal de prevenir el joc excessiu, assegurar la fiabilitat e integritat de les operacions del joc d’atzar i vetllar pel desenvolupament equilibrat i sostenible dels diferents tipus de joc d’atzar.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació, regulat en l’article tercer de la Llei, s’estén a totes les modalitats de joc d’atzar, als operadors que siguin llicenciats per a la seva explotació al Principat d’Andorra i a tots els jugadors que les practiquin. També queden vinculades per aquesta llei totes les activitats relacionades de forma directa o indirecte per el joc d’atzar, encara que no quedin compresa en cap de les categories establertes però que suposin arriscar béns o drets en una activitat on intervé l’atzar.

No obstant això, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei: els jocs d’atzar de simple oci o esbarjo, els concursos definits com a competició que requereixi saviesa i/o coneixement, les maquines recreatives o aparells assimilables i per últim, les loteries de promoció o publicitàries promogudes des de l’estranger.

MODALITATS DE JOC D’ATZAR

Què entén la Llei per “joc d’atzar”? La llei en el seu article quart estableix com a joc d’atzar “qualsevol joc en què s’arrisquen béns o drets de qualsevol naturalesa, amb la conseqüència, sigui de la pèrdua del bé o el dret posat en joc d’almenys un dels jugadors, sigui del guany amb el benefici d’almenys un dels jugadors, i per al qual l’atzar és un element, encara que sigui accessori, en el desenvolupament del joc i la determinació del guanyador o la fixació del guany.”

Es distingeixen quatre grans modalitats de jocs d’atzar, que a la vegada, es poden subdividir d’acord amb la llicència corresponent:

  • Joc d’atzar pur: Joc basat exclusivament en la sort, pel qual s’anuncia un guany en funció del resultat, sigui quina sigui la naturalesa o l’import d’aquest guany, i on la participació queda condicionada per una aportació financera prèvia del jugador, de qualsevol forma
  • Joc mixt d’atzar i habilitat: joc en què s’ofereix a un o a més jugadors un pacte on arrisquen diners sobre Consell General alguna circumstància, esdeveniment, combinació o altres segons el qual el qui resulta que s’equivoca o no té encert, perd els diners arriscats en benefici d’una o altres persones.
  • Concursos amb intervenció d’atzar: modalitat de joc en què l’oferta, el desenvolupament i la resolució es realitzen en viu o per un mitjà de comunicació, ja sigui per mitjans televisius, radiofònics, telemàtics o altres, sempre que l’activitat de joc estigui connexa o subordinada a l’activitat principal.
  • Rifes, quinto tradicional i loteries de promoció o publicitàries. Igualment, l’article quart en el seu apartat segon preveu altres definicions, com podria ser: els jocs d’atzar en línia, casino, bingo, loteria entre d’altres.

OPERADORS, LLICÈNCIES I CLASSES

Quin tipus d’operador soc? Per tal d’explotar o desenvolupar una activitat basada en joc d’atzar, primer de tot cal encabir-se en una categoria d’operador o distribuïdor, per posteriorment determinar el tipus de llicència que serà necessària.

Així, l’article cinquè determina les sis categories diferents de operadors (del 1-6, que podrà ser persona física o jurídica especificant si l’activitat és presencial o en línia) i les dues opcions de distribuïdors (principal i mixt).

Quina diferència hi ha entre operador i distribuïdor? Principalment l’operador pot ser una persona física o jurídica que de manera exclusiva explota el serveis de diferents jocs d’atzar, en canvi el distribuïdor, també pot ser persona física o jurídica però en canvi no explota sinó que comercialitza els mateixos.

És necessari una llicència? Com exposàvem prèviament, la Llei en el seu article vuitè, obliga a qualsevol persona física i jurídica interessada en explotar els jocs d’atzar al Principat d’Andorra, a obtenir una llicència que serà lliurada pel Consell Regulador Andorrà del joc. Per tant, serà un requisit essencial per tal de desenvolupar l’activitat.

Hi ha diferents classes de llicència (de la A-J), que estaran condicionades al tipus d’operadors, i aquestes seran de caràcter administratiu, de durada determinada i intransferibles.

FISCALITAT E IMPOSTOS

Hi ha regulació fiscal i administrativa? La sol·licitud i l’atorgament de la llicència estarà sotmesa al pagament d’una taxa administrativa recollida en l’article 94. D’igual forma, l’explotació o el desenvolupament de l’activitat dels jocs d’atzar estarà subjecte a la normativa fiscal, i per tant al Impost sobre activitats de joc d’atzar, i per tant efectivament tributarà, meritarà i es liquidarà de la forma prevista en la llei.

Com a conclusió, el joc d’atzar al Principat d’Andorra continua en evolució com ho fa també la seva regulació normativa i com s’ha desenvolupant de mica en mica aquests darrers anys.

Actualment, i amb la Llei 4/2021, del 22 de març, de text consolidat de regulació de jocs d’atzar el marc jurídic queda definit i estructurat.

No s’ha d’obviar l’obertura del nou casino UNNIC, el centre d’oci integral de referència i amb una capacitat aproximada de 1.500 persones, situat al centre d’Andorra la Vella. Precisament aquest fet, fa que la llei adquireixi més protagonisme avui en dia, doncs serà un punt d’inflexió per veure si la regulació del joc d’atzar s’estableix correctament i la llei cobreix totes les necessitats legals que aquesta nova obertura implica.

 

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más