Percentatges de cotització com a autònom, en dubte (correccions de la CASS)

Tal com vam exposar a la nostra Newsletter del dia 25 d’octubre de 2023, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha pres la determinació de revisar els percentatges de cotització dels treballadors autònoms del Principat d’Andorra.

A aquest efecte, com a administració competent en la matèria, la CASS ha d’analitzar les dades pertinents per determinar els percentatges corresponents d’acord amb la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social. Aquestes dades són, d’una banda, la facturació de les empreses en què un autònom ocupa un càrrec d’administració i, d’altra banda, els seus ingressos personals.

En aquest sentit, la CASS té relativament fàcil accedir a les sumes de facturació de les societats dels contribuents a través de la comptabilitat dipositada davant el M.I. Govern (Dipòsit de comptes) i gràcies a la declaració de l’Impost de Societats davant l’administració tributària (Dept. de Tributs i Fronteres).

Per tant, la CASS pot determinar a priori de manera certa si un contribuent ha de cotitzar al 125% de la base de cotització en lloc del 100% (ja que aquest augment s’aplica als casos en què la xifra de negoci o facturació de la societat administrada per l’autònom excedeix els 400.000.-€ o en què els ingressos nets personals per rendiments d’activitats econòmiques excedeixen els 40.000.-€).

Com en el tram del 125% el criteri és disjuntiu (o es dóna un o altre), la CASS té relativament fàcil no errar en els casos en què la facturació de la societat administrada per l’autònom excedeixi els 400.000.-€, ja que ja no li és necessari determinar els ingressos personals de l’autònom per fer la pertinent correcció, sol·licitant el decalatge impagat de l’any en curs i dels precedents, i aplicant els recàrrecs i interessos pertinents (com està fent des d’aquest estiu amb centenars d’autònoms del país de manera generalitzada).

No obstant això, el problema rau en la determinació dels ingressos o rendes d’activitats econòmiques a títol personal, tant per a societats que no facturen més de 400.000.-€ en què l’autònom pot generar més de 40.000.-€ (pel supòsit del 125% de cotització) i, molt especialment, per a aquells casos en què cal que cumulativament, es generin més de 500.000.-€ ingressos nets d’activitats econòmiques de la societat i més de 50.000.-€ com a rendiment net d’activitats econòmiques personals (supòsit del 137,5% de cotització).

En aquest cas, la CASS està basant el seu anàlisi a les declaracions d’IRPF dels contribuents autònoms, comptabilitzant totes les rendes no subjectes a cotització a la CASS com a part dels ingressos que compten a efectes de la determinació d’aquests 40.000.-€ o 50.000.-€ (sense realitzar una anàlisi més detallat sobre la tipologia de rendes de les quals es tracta). En la nostra opinió jurídica, tot i que és una interpretació comprensible ja que és l’única font d’informació de la qual disposen, la considerem equivocada ja que se’n pressuposa que tota renda no subjecta a cotització és, per defecte, una remuneració per treballs efectius prestats a la societat que s’administra).

Per tant, l’administració està considerant totes les tipologies de rendes no subjectes a cotització a la CASS ja que, a la mateixa declaració d’IRPF, aquestes no es troben discriminades de la remuneració per treballs efectius a la societat en què es té un càrrec d’administració. De fet, la dada precisa que requereix la CASS per fer aquesta distinció, no es pot obtenir sense consultar detalladament la comptabilitat de la societat.

Per consegüent, la CASS, en absència de declaració per part del professional autònom abans del 31 de juliol de l’any següent al que s’hagin generat aquests rendiments (data estranya i inoperant sens dubte a nivell de política legislativa, ja que el període voluntari per declarar l’IRPF expira el 30 de setembre i el de l’Impost de Societats, el mateix 31 de juliol), utilitza totes les rendes no subjectes a cotització a la CASS per determinar els rendiments nets d’activitats econòmiques a títol personal, posant el contribuent en una posició delicada ja que les rendes per les quals està excedint els 40.000.-€ o 50.000.-€ i que estan generant una correcció del percentatge de cotització al 125% o 137,5%, podrien no ser íntegrament rendiments del seu treball efectiu vinculat a les societats administrades i, per consegüent, la CASS podria estar actuant de manera contrària a dret sense tenir coneixement d’això en alguns casos concrets per obtenir informació de la font equivocada o de manera no discriminada.

Aquesta problemàtica podria ser resolta fàcilment mitjançant una notificació al contribuent en forma de comprovació a efectes que aquest pugui discriminar la naturalesa de les rendes, sense que es generi un acte administratiu en contra del contribuent exigint-li cotitzacions endarrerides que no corresponen a més dels recàrrecs i interessos vinculats a les mateixes.

A Augé Legal&Fiscal filial jurídica d’Augé Holding Group comptem amb advocats i economistes experts en normativa laboral i de la seguretat social i en la gestió de procediments administratius, així que si es troba en la situació descrita, no dubti a contactar-nos perquè puguem avaluar si la proposta de correcció de la CASS és correcta d’acord amb la normativa i, si no ho és, ajudar-lo en les al·legacions administratives i en l’eventual recurs de reposició contra aquesta institució.

Si no es troba en aquesta situació, també estarem encantats d’ajudar-lo des de la nostra filial Augé Accountants per determinar el seu percentatge de cotització correcte per als exercicis econòmics passats, present i el proper.”

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más