Guia d’identificació del Beneficiari Efectiu

Guia d’identificació del Beneficiari Efectiu

En els darrers anys hem pogut observar un auge en la utilització d’entramats societaris en operatives delictives relacionades amb el blanqueig de diners o valors i/o el finançament del terrorisme, amb l’objectiu d’ocultar el beneficiari últim de les operacions, complicant així la identificació del responsable dels fets delictius.

Davant d’aquest problema, el Principat d’Andorra, aplicant els principals estàndards previstos en les Recomanacions del GAFI i transposant la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig del 2018, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifiquen les directives 2009/138/CE i 2013/36/UE, ha introduït mitjançant la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (en endavant, Llei 14/2017) les següents mesures per mitigar aquest risc: (i) la necessitat de registre del beneficiari efectiu de les entitats jurídiques en el Registre corresponent; i (ii) la definició del beneficiari efectiu en els diferents tipus d’estructures jurídiques.

Definició de Beneficiari Efectiu

D’acord amb l’establert a l’article 3.3 de la Llei 14/2017, quan parlem de “Beneficiari Efectiu”, fem referència a aquella “persona física que controla en últim terme el client i/o la persona física per compte de les quals es realitza l’operació o l’activitat”.

En el cas de les persones jurídiques, la identificació del beneficiari efectiu es determina:

 1. Per la tinença directa o indirecta per part d’una persona física d’una participació en el capital social del 25%.
 2. Pel control per altres mitjans sobre els òrgans de gestió, administració i direcció o d’altres tipus de poders:
  • Ostentar un nombre de participacions socials elevat en relació amb els altres socis o ser accionista majoritari en la cadena de propietat que permeti exercir el control sobre les juntes generals de la societat.
  • L’existència d’un pacte parasocial que atorga als socis implicats uns poders de decisió rellevants.
  • Disposar de la facultat de nomenar o destituir la majoria dels administradors.
  • Disposar d’un mandat que permeti controlar els òrgans de control.
 3. Per pertànyer a càrrecs de direcció d’alt nivell o, per altres mitjans, exerceixen el control sobre els òrgans de direcció o la direcció efectiva de la persona jurídica.
 4. Per l’actuació com a consellers delegats o tenir poders executius equivalents.

Obligacions vinculades a la determinació del Beneficiari Efectiu

Un cop definit el Beneficiari Efectiu, s’han de considerar les següents obligacions a adoptar sobre aquesta informació:

 • Deixar constància de l’anàlisi de la documentació per identificar els beneficiaris efectius de la societat i conservar tota la documentació i informació durant 5 anys com a mínim. Dita documentació ha d’estar degudament digitalitzada.
 • Fer un seguiment continu de la relació de negoci, revisant els clients existents per corroborar que no hi ha hagut canvis en relació al beneficiari efectiu. En qualsevol cas, amb una periodicitat no superior als 5 anys.
 • Valorar la documentació aportada pel client, i si té indicis o motius suficients per transmetre una declaració d’operació sospitosa a la UIFAND.
 • Formalitzar polítiques i procediments escrits en quant al control intern que incloguin l’aplicació de les mesures de diligència deguda respecte a la identificació i l’obtenció de la informació i verificació de la identitat del client i del beneficiari efectiu.

Per a les entitats jurídiques s’estableixen les següents obligacions:

 • Portar un Llibre Registre de Beneficiaris Efectius. La informació inscrita als Registres s’haurà de trobar degudament actualitzada.
 • Subministrar la informació dels Llibres Registre de Beneficiaris Efectius al Registre de Societats. S’ha de realitzar en un termini no superior als 15 dies hàbils des de la data d’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la societat.
 • Conservar degudament la informació dels beneficiaris efectius.

Verificació del Beneficiari Efectiu

Tant en el cas de clients persones físiques com de clients persones jurídiques, s’ha de verificar la identitat del client i del beneficiari efectiu abans d’establir qualsevol relació de negocis:

 • Persona física: Per mitjà de l’exhibició d’un document d’identitat oficial (Passaport, DNI) o dels poders de representació.
 • Persona jurídica: Per mitjà dels següents documents: Registre de Societats, Escriptura de Constitució, Memòria més recent, Comptes Anuals aprovats i dipositats, Acta de Titularitat Real, entre d’altres.

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés