Crèdits Tous – Nova pròrroga i opció de convertir-los en préstecs

Crèdits Tous – Nova pròrroga i opció de convertir-los en préstecs

En data 6 d’octubre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, amb núm.104, el Decret 323/2021, del 29/09/2021 que regula el retorn o la conversió en préstec del deute pendent corresponent al primer i al segon programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada per coronavirus SARS-CoV-2.

Amb aquest Decret, el Govern vol facilitar al màxim el retorn del deute pendent per part dels autònoms i empreses que s’han beneficiat dels crèdits tous i per això ha acordat una nova pròrroga automàtica de tots els crèdits que vencen el 2021, per sis mesos més i ofereix la possibilitat de convertir aquests crèdits en préstecs a retornar en un període màxim de 7 anys. Recordem que els crèdits tous inicialment tingueren un termini de dotze mesos i al mes de gener 2021 es va aprovar una pròrroga per sis mesos més.

Llavors tots el autònoms i empreses que vulguin convertir en préstec el deute del crèdit, han de comunicar-ho a l’entitat bancària amb qui tenen formalitzades les pòlisses avalades per Govern, en un termini de 30 dies a partir del venciment de la pòlissa. Els crèdits que finalitzin el 2022, també es podran convertir en préstec, però els seus titulars ho hauran de comunicar a l’entitat bancària durant els 60 dies anteriors al venciment de la pòlissa.

Per sol·licitar la conversió a préstec del deute pendent, s’ha de presentar la sol·licitud aprovada pel Govern amb la següent documentació adjunta:

  • Un extracte bancari dels darrers tres mesos de cada compte de l’empresa/negoci.
  • Una posició global de tots els comptes bancaris.
  • El darrer balanç de situació.
  • El compte de pèrdues i guanys oficials corresponents al tancament de l’exercici del 2020 o posterior.
  • Els comptes provisionals amb antiguitat de tancament no superior a tres mesos.
  • El pla de negoci per als propers dos anys amb les necessitats operatives i financeres, signat pels administradors o titulars del negoci.

A més, els sol·licitants han d’autoritzar expressament a les entitats bancàries d’Andorra i al Govern a facilitar a la Comissió Tècnica tota la informació referida al negoci o a la societat.

És la Comissió Tècnica qui estimarà o no la conversió en préstec i ho farà en un termini màxim de sis mesos, i com molt tard 15 dies abans del venciment de les pòlisses prorrogades automàticament per aquest Decret. Per les pòlisses que vencin l’any 2022, la Comissió Tècnica aprova o desestima la conversió a préstec en un termini màxim de seixanta dies a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Aquests nous préstecs es podran amortitzar en un termini màxim de 7 anys i tindran els mateixos tipus d’interès que s’apliquen als crèdits tous (els primers dos anys els interessos els assumirà Govern):

  • Euríbor + 0,10% amb un mínim del 0,10% per al finançament de passius financers.
  • Euríbor + 0,25% amb un mínim del 0,25% per les despeses corrents.

Les empreses que converteixin el crèdit tou en préstec tindran el condicionant de no poder distribuir més del 50% dels dividends durant la vigència del préstec.

El nostre equip de professionals es troba a la vostra disposició per tal de resoldre qualsevol dubte al respecte alhora que per a facilitar qualsevol informació addicional.

Beth de Sá

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más