Noves obligacions relatives als beneficiaris efectius

Noves obligacions relatives als beneficiaris efectius

Segons la Llei andorrana 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, concretament a l’art. 3.3, el beneficiari efectiu és la persona o persones físiques que controlin en últim terme el client i/o la persona o persones físiques per compte de les quals es realitza una operació o activitat. A part de les novetats en les definicions de beneficiari efectiu que estableix la nova Llei i es poden consultar aquí, i del nou Decret 214/2022, del 25 de maig del 2022, de modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018, publicat al BOPA el dia 1 de juny del 2022,aquest article es focalitzarà en les noves obligacions concretes relatives als beneficiaris efectius.
En primer lloc, apareix una nova obligació cap als subjectes obligats, consistent en que; en establir una nova relació de negocis amb una societat o una altra entitat jurídica, o amb un fideïcomís o un instrument jurídic d’estructura o funcions anàlogues, que hagin d’obtenir, conservar i subministrar informació relativa als beneficiaris efectius, els subjectes obligats requeriran la prova del Registre competent de beneficiaris efectius o d’un extracte d’aquest.
Així mateix, en relació amb el Registre de Beneficiaris Efectius, concretament en l’obligació d’obtenció, conservació i accés a la informació sobre el Registre de Beneficiaris Efectius, aquests tindran obligació directa de subministrar a les societats i altres persones jurídiques constituïdes al Principat d’Andorra tota la informació necessària per al compliment de les seves obligacions, és a dir, obtenir i conservar la seva informació precisa i actualitzada. A part, els subjectes obligats i les autoritats competents també tindran l’obligació – en la mesura que no interfereixi innecessàriament en les seves funcions – d’informar als Registres sobre qualsevol discrepància que observin entre la informació relativa al beneficiari efectiu que figuri al Registre i de la que ells en disposin. Si això succeeix, el Registre corresponent prendrà les mesures adequades per a resoldre-ho.
Una altra novetat rellevant radica en l’ampliació de l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en els diversos Registres andorrans (Registre de Societats, d’Associacions i Fundacions). És a dir, fins ara, els sol·licitants havien d’acreditar un interès legítim. Es regula l’accés a aquesta informació afegint com a sol·licitants a: subjectes obligats, altres persones que acreditin interès legítim, i persones que sol·licitin informació relativa a fideïcomisos o instruments jurídics anàlegs que siguin titulars de participacions de control de persones jurídiques. La limitació en aquestes sol·licituds s’aplicarà quan aquest accés pugui exposar al beneficiari efectiu a un risc desproporcionat de frau, segrest, xantatge, extorsió, assetjament, violència o intimidació; o si aquest és menor d’edat o incapacitat.
Aina Serret Departament Mercantil i Compliance Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más