Mesures excepcionals Covid arrendaments de vivenda amb ubicació d’un comerç

Aplicació analògica de les mesures excepcionals previstes a causa del covid 19 per als arrendaments de local de negoci als arrendaments d’habitatges amb ubicació d’un comerç

A conseqüència de la situació excepcional i d’emergència causada per la pandèmia del COVID 19, el Consell General va haver d’aprovar un seguit de mesures per a atenuar l’impacte econòmic que la pandèmia tindria sobre els negocis i la població del Principat. Dites mesures foren recollides en primer lloc a la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, que entrà en vigor el passat dia 1 d’abril de 2020.

Entre les mesures previstes per la Llei, es troba la relativa a la reducció de la renda dels arrendaments de locals per a negoci. L’article 14.1 preveu que en tots els contractes d’arrendament de locals per a negoci, la renda contractual vigent queda reduïda en els percentatges següents durant el període comprès entre el dia 14 de març del 2020 inclòs, i el dia següent al dia en què el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV2: 

a) 100% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats que han suspès completament la seva activitat. 

b) 80% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència d’acord amb el decret aplicable del Govern. 

c) 50% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats que han de romandre obertes.

Posteriorment, el Consell General aprovà la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que entrà en vigor el passat dia 30 d’abril de 2020. Dita Llei modificà la regulació abans esmentada pel que fa a la reducció de la renda dels arrendaments de locals per a negoci. Així doncs, l’article 36.1 preveu que en tots els contractes d’arrendament de locals per a negoci, la renda contractual vigent queda reduïda en els percentatges següents durant el període comprès entre el 30 d’abril de 2020 i el dia en què la suspensió obligatòria de l’activitat o el règim de guàrdia o permanència que s’esmenten seguidament deixin de ser vigents: 

a) 100% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats suspeses tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, i a activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern. 

b) 80% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern.

Tot i que el redactat de les Lleis 3/2020 i 5/2020 és clar i només preveu la reducció de la renda en el cas dels arrendaments de locals de negoci, de seguida sorgí el dubte sobre si aquesta mesura podia fer-se extensible a aquells casos en que hi hagués un comerç ubicat a l’interior d’un habitatge arrendat. Si bé en un primer moment això no estava permès, finalment el Govern d’Andorra va reconèixer el caràcter discriminatori de la situació i va permetre també la reducció de la renda en aquests casos en les mateixes condicions previstes a ambdues Lleis per als arrendaments de locals per a negoci. Així doncs, l’arrendatari d’un habitatge que tingui un comerç ubicat en part del mateix té dret a una reducció de la part proporcional de la renda imputable al comerç aplicant els mateixos percentatges previstos en les Lleis esmentades per als arrendaments de locals per a negoci.

Lluís Barrios

Corporate Lawyer

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más