La gestió empresarial: Comptabilitat Analítica

La gestió empresarial: Comptabilitat Analítica

L’article 70 del Tex refós de la Llei 20/2007 de societats anònimes i de responsabilitat limitada, regula l’obligatorietat de portar una comptabilitat ordenada i adequada a l’objecte social d’acord amb els paràmetres i principis que estableix el Text refós de la Llei 30/2007 de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat d’Andorra. Així doncs sempre que es parla de la comptabilitat, tendim a pensar en la comptabilitat financera ja que aquesta és d’obligat compliment, legitima la propietat dels accionistes i empresaris i reflecteix el valor patrimonial i els resultats obtinguts en el conjunt de documents que formen part dels Comptes Anuals i que tot empresari està obligat a formular, aprovar i presentar front les autoritats governamentals.

No obstant això, existeix una altra comptabilitat que sense ser de caràcter obligatori, resulta clau i de vital importància per a dur a terme una correcta i eficaç gestió empresarial. Aquesta comptabilitat, és la que es coneix amb el nom de Comptabilitat Analítica o Comptabilitat de Costos.

La principal diferència entre la comptabilitat financera i la comptabilitat analítica rau en el fet que la primera, s’encarrega de recollir, classificar, resumir i informar sobre les operacions realitzades en el si de l’activitat empresarial, així la seva funció consisteix en recollir la història econòmica de l’empresa i és de caràcter anual; mentre que la segona, s’encarrega de fer un anàlisi exhaustiu dels costos i té com a objectiu principal registrar, acumular, distribuir, controlar, analitzar, interpretar i informar sobre els costos de producció, distribució, administració i finançament, i resulta per tant, una eina fonamental per a l’optimització i control dels recursos de l’empresa.

Aquesta comptabilitat juga un paper imprescindible per a la presa de decisions empresarials ja que aporta informació de gran valor a l’hora de determinar quines de les activitats que realitza l’empresa requereixen de més o menys recursos, quines aporten valor, quines són rendibles, a quins preus cal oferir els productes i/o serveis, quins costos es poden assumir i quins cal suprimir i així fins a una gran multiplicitat de paràmetres que ajuden a la direcció a prendre decisions tan importants que acabaran definint els marges comercials i els beneficis de les empreses.

I perquè resulta tant rellevant el paper de la comptabilitat analítica dins de les empreses? Doncs perquè la comptabilitat financera per si sola, comporta una certa opacitat d’informació. S’han donat multiplicitat de casos d’empreses que s’han vist obligades al seu tancament per haver obtingut pèrdues durant exercicis comptables consecutius quan en realitat, s’haurien pogut sanejar amb una correcta comptabilitat analítica. Aquesta, hagués pogut mostrar amb gran detall en quins dels productes i/o serveis que l’empresa oferia s’estaven generant les pèrdues, quins aportaven beneficis o on s’estaven invertint massa recursos humans o financers, inclús ens haguéssim pogut trobar que només amb la supressió de determinats processos, es podrien haver revertit els resultats negatius i finalment començar a obtenir beneficis.

Així d’important resulta la comptabilitat analítica a les empreses, doncs permet realitzar un anàlisis acurat de l’estructura empresarial, dels seus processos, de les diferents activitats i de l’origen i destí dels diferents recursos.

Al llarg del temps, aquesta comptabilitat ha estat objecte d’estudi per part dels experts en la matèria, que han dissenyant diferents models analítics que han estat posats a prova dins del teixit empresarial obtenint millors resultats, alguns models front els altres, en funció del tipus de negoci.

Els models més testejats i que millors resultats han obtingut son els següents:

  • Model Full Costing (costos complerts): aquest model es basa en que tots els costos de producció en els que incorre l’empresa per a l’obtenció dels productes i serveis, han d’incorporar-se a la valoració dels mateixos. S’analitzen els costos per la seva natura i es separen entre costos directes (relacionats amb la producció) i costos indirectes (sense relació amb la producció).
  • Model Direct Costing (cost variable): segons aquest model, el cost del producte en un període únicament absorbeix els costos variables de producció i venda (tant els directes com els indirectes), ja que els costos fixes al ser independents del volum de producció no es consideren costos del producte si no del període i per tant van directament al resultat sense repercutir-los a la producció.
  • Model Activity Based Costing o model ABC ( basat en el cost de les activitats): en aquest model l’assignació dels costos directes es immediata mesurant i controlant els consums similar a com es fa en els models anteriors però la particularitat està en l’assignació dels costos indirectes, que igualment s’assignen als productes, però a través del consum d’inductors de cost de cada una de les activitats que es desenvolupen.

És doncs indubtable que la correcta implementació d’una comptabilitat analítica augmenta la competitivitat de les empreses ja que aporta informació que ens permet dissenyar estratègies empresarials i comercials molt més adaptades i acurades. Ens permet igualment detectar disfuncions dins dels processos productius i desenvolupar mecanismes que ens permetin corregir-les, suprimint totes les activitats auxiliars que resultin supèrflues i que comportin un cost per a l’empresa i reorientant els recursos per potenciar i optimitzar aquelles branques d’activitat que aportin un valor afegit i una millor rendibilitat afavorint així l’obtenció d’un major benefici.

Per a poder implementar una correcta comptabilitat analítica, son necessàries eines que ens permetin recavar tot tipus de dades i informació d’utilitat però sense que els procediments resultin massa costosos en temps, recursos materials i econòmics. És aquí on juguen un paper molt important els diferents softwares de gestió, principalment els ERP (Enterprise Resource Planing) i els CRM (Customer Relationship Management) que es nodreixen de forma senzilla i dins dels processos quotidians de les activitats empresarials, de tot tipus d’informació de gran valor i utilitat.

Així doncs, si s’està trobant amb dificultats a l’hora d’optimitzar els recursos de la seva empresa, o vol estudiar si pot incrementar-ne el rendiment, el nostre equip de professionals estarà encantat d’assessorar-lo i acompanyar-lo en el procés d’implementació d’una comptabilitat analítica que permeti potenciar els resultats i la competitivitat del seu negoci.

Diana Garmón

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más