Els habitatges sostenible i les seves característiques

Els habitatges sostenible i les seves característiques

Un habitatge sostenible ha de ser una realitat si volem construir un món més ecològic, equilibrat, habitable i que respecti el medi ambient. Per aconseguir-ho són imprescindibles canvis profunds en les formes de construir.

Segons estadístiques actualitzades de les Nacions Unides les llars consumeixen molt a prop d’un terç de l’energia mundial i per tant son les responsables de bona part de les emissions de CO₂ a l’atmosfera.

Què és un habitatge sostenible?

Un habitatge sostenible és el que minimitza el màxim possible l’impacte de la seva construcció sobre el medi ambient i té com a objectiu reduir el consum energètic aprofitant tot el possible els recursos del seu entorn, procurant fomentar al màxim el reciclatge.

Una de les coses importants a destacar és que un habitatge sostenible cuida absolutament tot el procés de construcció. I és per això que és rellevant introduir també el concepte d’arquitectura sostenible.

Què és l'arquitectura sostenible?

L’arquitectura sostenible és aquella que té com a prioritat la minimització de l’impacte mediambiental que tindrà la construcció durant tot el seu cicle de vida i fins al seu enderroc.

És molt important tenir en compte tant els materials que utilitzats des de l’inici de la seva vida útil, com els subministraments que consumiran els seus ocupants. Finalment, també s’ha de tenir en compte els residus que es generaran quan arribi el dia del seu enderroc.

En resum l’objectiu és reduir l’impacte ambiental i aconseguir la màxima eficiència energètica amb uns nivells adequats de confort i salut.

Característiques d'un habitatge sostenible

La ubicació

Tant la ubicació com l’orientació han d’obtenir el màxim profit dels recursos del seu entorn i així com reduir la demanda energètica.

Un habitatge sostenible ha de tenir serveis bàsics a prop. Es tracta d’aconseguir que els usuaris es puguin moure fàcilment a peu o bé amb medis sostenibles com la bicicleta. És important escollir ubicacions on els vianants tinguin prioritat sobre els vehicles amb motor de combustió i on hi hagi bones comunicacions de transport públic.

Els materials

En un habitatge sostenible els materials han de ser preferiblement naturals i amb un baix cost energètic. És també molt important utilitzar la quantitat més gran possible de materials reciclats o reutilitzats.

Tots els materials usats per construir un habitatge sostenible han de tenir la seva etiqueta mediambiental. Aquest document inclou una anàlisi detallada del cicle de vida d’aquest material i això ens permet escollir els que tenen menor impacte mediambiental.

Fonts d'energia renovables

Un habitatge sostenible usa sempre fonts d’energia renovables com l’energia solar, la biomassa o l’energia geotèrmica. En aquest aspecte els habitatges sostenibles arriben a aconseguir una reducció d’entre el 50 i el 70% de consum energètic.

Aïllament i ventilació

L’aïllament també és un punt rellevant. Les cases sostenibles solen estar construïdes amb materials que ofereixen un bon aïllament . Un bon aïllament optimitza l’energia evitant que hi hagi filtracions d’aire provinents de l’exterior.

Encara que sembli contradictori, s’ha de tenir en compte què els habitatges sostenibles han de tenir també un bon sistema de ventilació.

Habitabilitat de l'habitatge

Aquest és un punt molt important. És imprescindible instal·lar electrodomèstics eficients, classificats amb la màxima etiqueta energètica i un sistema d’il·luminació de baix consum.

La sostenibilitat i el valor de l'habitatge

Està comprovat que els habitatges sostenibles tenen un valor de taxació un 5% superior al d’un habitatge estàndard, això representa poder obtenir un millor preu en la seva venda o arrendament.

Joan Carles Augé

Augé Real Estate

Otros artículos de interés