Aprovació de l’augment dels salaris i dels lloguers

Aprovació de l’augment dels salaris i dels lloguers

Actualment el tema dels lloguers, es un tema “boom” al Principat, i si els comparem amb els salari dels ciutadans, la majoria es pregunten; Com farem per pagar el lloguer?

L’any nou comença amb un salari mínim de 1.286 euros mensuals, amb un increment del 7% respecte de la darrera pujada, també un increment fins al 7% de les pensions de la Seguretat Social de jubilació, viduïtat i invalidesa inferiors al salari mínim interprofessional, i de les pensions de solidaritat per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat.

Concretament, amb efectes a l’1 de gener del 2023, tots els empresaris que defineix l’article 11 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals estan obligats a incrementar, com a mínim, el salari de les persones assalariades que percebin un salari fix brut que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior o igual a 48.000 euros, d’acord amb la fórmula següent:

Si 14.414,40 ≤ S ≤ 16.800 

I=7’1

Si 16.800 < S ≤ 48.000

I= [(-0’065*S) + (3.276)]/312

I: Percentatge d’increment (%), i que configura l’índex de revaloració dels salaris

S: Salari fix brut en còmput anual i jornada legal ordinària

D’altra part, si fem referencia als lloguers, entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2023, s’actualitzen les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent: en el cas dels contractes vençuts i que estan en situació de pròrroga tàcita o forçosa des del 31 de desembre del 2022 o abans, es pot incrementar fins a un màxim del 5%.

* No és aplicable si les parts han convingut la desafectació del contracte amb les condicions previstes a la Llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança.

 En el cas dels contractes que es trobin en vigor des de fa com a mínim un any i per tant no prorrogats: es pot incrementar fins a un màxim del 2%.

La majoria al veure l’aprovació de l’augment dels salaris i dels lloguers de part del Consell General, es van oposar ja que van veure contradictori que pugessin els salaris per la millora del poder adquisitiu de la ciutadania si també pujaven els preus dels lloguers, que ja actualment son desorbitats. Però el Consell General rebutja limitar la pujada del lloguer a un 1,25%

Ens trobem en una situació on molts dels nostres ciutadans han de marxar del país, ja que les capacitats econòmiques no son suficients per poder pagar el pis i assumir totes les despeses.

Llavors per compensar tot això, hi ha altres mesures previstes prèviament; 

En primer lloc, mesures per millorar el poder adquisitiu com;

  • Potenciar la capacitat de consum 
  •  Recuperar poder adquisitiu 
  •  Fomentar l’estalvi i la sostenibilitat

També un ajut de 150€ per la calefacció. I altres com; l’increment dels salaris, l’augment de les prestacions econòmiques de serveis socials, pla renova especial estalvi energètic, el transport públic gratuït, la reducció del preu del transport escolar, la flexibilització dels ajuts a l’estudi i a l’ensenyament superior, la devolució parcial dels impostos del carburant per a professional i l’IGI reduït en productes de primera necessitat.

En segon lloc, mesures en matèria d’arrendament;

Destacant; la pròrroga dels contractes de lloguer, la flexibilització dels requisits pels ajuts al lloguer, el programa d’emancipació per a joves, i la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge.

En resum, actualment encara no hem arribat a un punt on el salari i els preus dels lloguers siguin equivalents, es a dir encara no podem dir que els ciutadans cobrant el salari mínim estiguin capacitats econòmicament per pagar un lloguer actualment.

Però per això molts altres factors que hem citat anteriorment, estant presents, per poder millorar el poder adquisitiu dels nostres ciutadans, i esperem que de cara al futur, tot millori, i puguem arribar tots a una estabilitat econòmica.

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más