A Andorra, la defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial pren rellevància i es fa efectiva

A Andorra, la defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial pren rellevància i es fa efectiva

Els titulars de dret de propietat intel·lectual i industrial han pres consciencia de la importància de protegir els seus drets amb el registre oportú davant de la OMPA a Andorra.

No obstant, una cosa és registrar una marca, una patent o ser titular d’un dret d’autor i, una altra cosa és defensar el dret davant de tercers. Es a dir que la qüestió de la defensa dels drets es una qüestió de primera importància per prendre posició en el mercat i donar sentit a l’esforç d’inversió que representa la fase del registre, per exemple de marques i/o patents.

La responsabilitat civil per infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial a Andorra depèn de varis factors. Deixant de banda la fase extra-judicial, la defensa es fa presentant una demanda judicial a la Batllia i es pren en compte la magnitud de la infracció. Els criteris d’avaluació establerts per la Llei per calcular els danys i perjudicis son les pèrdues sofertes pel titular del dret infringit i el seu lucre cessant.

Les condemnes pronunciades pel Batlle s’acompanyen d’una condemna a les costes processals que haurà d’assumir l’infractor.

Es important que el marc jurídic andorrà atorga als titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial una protecció efectiva i els Batlles tenen bona experiència en qüestions relatives al dret de marques. Com a il·lustració de casos rellevants, estem satisfets d’una Sentència dictada el 27 d’abril de 2022 per la Secció civil 4 de la Batllia d’Andorra en un afer de marques en el qual vam defensar els interessos de la societat americana INSTAGRAM: vam poder cancel·lar la marca infractora INSTA, que designava serveis similars als de INSTAGRAM. El Batlle va dictar una Sentència molt ben motivada i coherent.

Per tant la elaboració d’una jurisprudència al Principat que doni seguretat jurídica i optimisme pels titulars dels drets es un desenvolupament que s’ha de posar de manifest.

En canvi en l’àmbit del drets d’autor, encara no s’ha iniciat el corrent jurisprudencial i molts conflictes en aquesta matèria es resolen durant la fase extra- judicial.

Al nivell internacional, un dels Convenis fonamentals en dret d’autor és el Conveni del 1886 sobre la protecció de les obres artístiques i literàries. L’esmentat Conveni harmonitza les normes en matèria de drets d’autor (“Copyright”).

El dret d’autor protegeix les obres pel sol fet de la seva creació. A diferència dels drets de propietat industrial, el dret d’autor no requereix cap registre davant d’una oficina de propietat intel·lectual.

Nogensmenys, als Estats Units existeix el copyright office que permet als titulars de drets d’autor constituir-se una prova de la creació de la seva obra i la data de creació. Constitueix una eina a prendre en compte alhora de definir la estratègia mundial de protecció dels drets d’autors dels artistes.

Veig una gran predisposició del Principat en identificar nous talents en aquest àmbit artístic. El que s’ha de posar en relleu es que els artistes són magnífics ambaixadors que permeten crear i desenvolupar projectes al nivell internacional des de la seva estructura a Andorra.

Una de les ambició de Auge Holding Group és justament ser un interlocutor vàlid per canalitzar i impulsar projectes qualitatius d’una forma pràctica i concreta.

Jonathan Hinkson

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más