L’impost sobre els rendiments arrendataris a Andorra

L’impost sobre els rendiments arrendataris a Andorra

Sabeu que els propietaris de béns immobles situats a Andorra tenen l’obligació de declarar cada any les rendes obtingudes dels lloguers i pagar l’impost sobre els rendiments arrendataris?

Què és l’impost sobre els rendiments arrendataris?

L’impost sobre els rendiments arrendataris és un impost de naturalesa directa que grava l’obtenció de rendes derivades de l’arrendament de béns immobles situats en el territori d’una parròquia del Principat d’Andorra.

L’obligat tributari és el titular de la propietat o del dret real d’ús sobre els béns immobles.

Es tracta d’ un impost comunal de caràcter anyal i es merita l’últim dia del període impositiu, és a dir, el 31 de desembre de cada any.

Segons la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, els Comuns estableixen el tipus de gravamen de l’impost que pot oscil·lar entre un mínim d’un 0,4% i un màxim del 4% del valor total de les rendes acreditades durant l’any. Els Comuns també decideixen si la seva parròquia exigeix o no aquest impost. La parròquia de Canillo es l’única on no s’exigeix.

Gaudeixen d’exempció d’aquest impost el Consell General d’Andorra, el Govern Andorrà, els Comuns i els Coprínceps quan actuïn en la seva qualitat de caps d’estat.

A continuació, detallem els tipus de gravamen dels diferents comuns per a l’any 2021:

Parròquia

Tipus sobre els rendiments arrendataris

Andorra La Vella

3% - bases de tributació fins a 40.000€

4% - bases de tributació a partir de 40.001€

Escaldes-Engordany

3% - bases de tributació fins a 40.000€

4% - bases de tributació a partir de 40.001€

La Massana

1,75%

Ordino

1,80%

amb un mínim de 30€ per unitat immobiliària arrendada

Encamp

2%

Sant Julià de Lòria

3,03%

Canillo

No s'aplica l'impost

Per finalitzar, cal indicar que aquest impost a efectes de l’Impost de Societats* i de l’IRPF** es considera una despesa no deduïble de la base de tributació, però per eliminar la doble imposició interna, la llei preveu la possibilitat d’aplicar la deducció de l’impost en la quota de tributació.

Podeu consultar:

*Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats:
Article 13 – despeses no deduïbles
Article 43 – quota de liquidació i deducció per eliminar la doble imposició interna i internacional

**Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques:
Article 16 -Determinació directa dels rendiments de les activitats econòmiques
Article 47 -Deduccions per eliminar la doble imposició interna

Elisabete De Sa

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más