Resolució alternativa de conflictes

En els últims anys, els mètodes de resolució alternativa de conflictes han adquirit un enorme protagonisme.
L’esperit d’entendre que, més enllà dels problemes i conflictes potencialment depurables davant un tribunal, hi ha persones amb uns interessos no sempre irreconciliables, porta les disciplines de resolució alternativa de conflictes a prendre un paper cada vegada més rellevant en la nostra societat.

 

L’aprovació al nostre país de lleis com la d’Arbitratge (47/2014) i la de Mediació (3/2018) mostren que ha crescut la sensibilització per aquesta branca d’activitat. Augé Legal&Fiscal ha apostat per oferir aquest servei als clients als efectes de donar un sentit d’integritat més gran a la resolució de conflictes.

Conciliació

Partint de l’irrenunciable punt d’origen que requereix separar les persones dels conflictes, la conciliació és el més “soft” dels mètodes de resolució alternativa de conflictes. És així perquè, malgrat les semblances que pot tenir amb la mediació, els nostres professionals estan altament capacitats per construir solucions que conciliïn l’ànim de les persones que pateixen una desavinença que podria ser susceptible de resoldre’s davant un tribunal amb uns costos de procediment, tanmateix, que a nivell econòmic, temporal i emocional podrien ser inassolibles o desgastadors per al client.

Mediació

La nostra firma ofereix assessorament com a tercer intervinent en conflictes jurídics, intervenint en la negociació entre les parts. La premissa bàsica del nostre treball és vetllar pels interessos de les parts intervinents amb la finalitat última d’arribar a una solució mútuament acceptable en termes jurídics. L’eix central del servei rau a millorar les relacions mitjançant un procés en què els intervinents voluntàriament ens puguin confiar les seves pretensions.

Arbitratge

Els nostres professionals estan plenament capacitats per assessorar i representar els interessos dels clients davant un Tribunal Arbitral. La inauguració de la nova Seu de Justícia del Principat d’Andorra marcarà un punt d’inflexió pel que respecta a la resolució alternativa de conflictes, ja que habilitarà tribunals arbitrals al servei dels ciutadans que se sotmetin a la seva competència.