Residències no lucratives

L’actual marc legal en matèria d’immigració desenvolupa la que molts coneixen com a residència passiva. Aquesta autorització de residència no permet disposar d’un permís de treball però, no obstant, sí que permet el desenvolupament d’activitats econòmiques a l’inversor a través de societats de capital de les quals sigui soci partícip i beneficiari del resultat mitjançant la distribució del dividend. No obstant això, no pot exercir un càrrec remunerat a la societat en qüestió. En aquest sentit, l’inversor pot dur a terme la gestió del seu patrimoni, fer inversions en tot tipus d’actius i percebre rendes de treball d’altres jurisdiccions.

Aquestes autoritzacions són molt atractives per la necessitat de romandre només 90 dies al Principat, fins i tot poden aspirar a la residència fiscal en cas d’una planificació correcta en base als criteris de residència fiscal d’Andorra, del país d’origen o altres països on es disposi de rellevants interessos econòmics.

Aquesta residència és ideal per a empresaris internacionals que rebin rendes del treball o activitats econòmiques procedents de fora del Principat i per a persones que busquin obtenir rendiments passius amb el seu patrimoni (que habitualment desinverteixen al seu país d’origen i reinverteixen al Principat d’Andorra). Aquest estatus de residència és accessible a través d’una inversió al país de 600.000 € dels quals s’ha de deduir un dipòsit de 47.500€ no remunerat davant el regulador financer andorrà (AFA) a més de 9.500 € per cada persona a càrrec.

La residència No Lucrativa s’adreça eminentment a persones que disposen de patrimoni o negocis a nivell internacional i que decideixen fer-se residents a Andorra únicament per viure-hi, amb la possibilitat de gestionar els seus actius i negocis.

Requisits comuns per accedir a aquesta tipologia de residència

 • Dipòsit de 47.500€ a l’AFA pel titular, recuperable i no remunerat;
 • Taxes administratives de 2.500€ a l’AFA pel titular;
 • Dipòsit de 9.500€ a l’AFA per cada persona a càrrec;
 • Disposar de mitjans econòmics equivalents al triple del salari mínim anual per mantenir-se el titular i les persones a càrrec d’Andorra;
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra;
 • Assegurança mèdica privada d’incapacitat i vellesa amb cobertura per a Andorra*;
 • Residència mínima: 90 dies cada any.

*Menors d’edat i majors de 65 anys: només assegurança mèdica.

Condicions particulars

 • Inversió en actius andorrans de 600.00€ menys la suma prestada en dipòsit:
  • Béns immobles* situats al territori del Principat; o bé
  • Participacions al capital social o fons propis de societats residents al Principat; o bé
  • Instruments de deute o financers emesos per entitats residents al Principat; o
  • Instruments de deute públic emesos per qualsevol Administració pública del Principat Andorra.
  • Productes d’assegurança de vida contractats amb entitats residents al Principat d’Andorra.

  *Un dels immobles adquirits ha de tenir un valor mínim de 400.000€. L’import exigit es redueix de 600.000€ a 400.000€ en cas d’invertir al Fons d’Habitatge del govern, un fons creat per les administracions públiques andorranes per tal de dotar econòmicament projectes de construcció d’habitatge protegit.