Revisió de les bases de cotització: campanya de la CASS

D’uns mesos ençà, la Caixa Andorrana de Seguretat Social està revisant la facturació i els ingressos declarats dels treballadors per compte propi i de les seves societats, en cas de tenir-
ne, en base a les dades comunicades pel Departament de Tributs de l’any 2022.

Fruit d’aquestes revisions, una multitud de treballadors per compte propi estan rebent actualment notificacions i requeriments per part d’aquest organisme demanant la regularització de les cotitzacions satisfetes durant l’exercici 2023, a més d’exigir els interessos i recàrrecs corresponents – en tant que la gran majoria d’aquestes revisions s’estan donant a l’alça. En aquest sentit, cal recordar que, a Andorra, la base de cotització dels treballadors per compte propi pren com a referència el salari mitjà del conjunt dels assalariats del país, tot aplicant-hi uns determinats percentatges d’acord amb allò establert per la llei. Així doncs, l’article 101 de la de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, en el seu redactat actual, estableix els següents percentatges d’acord amb els següents criteris que obliguen a aplicar percentatges
superiors al 100%:

– Un 125% sobre el salari mitjà dels assalariats del país de l’any natural anterior en cas de:

 • Ser titular d’una autorització de professió <tulada (metges, arquitectes, etc.) i haver generat, en l’exercici anterior, una renda neta d’acFvitats econòmiques
  superior a 40.000 euros.
 • Ser administrador d’una societat i haver generat, en l’exercici anterior, una renda neta d’activitats econòmiques superior a 40.000 euros.
 • Ser administrador d’una societat i haver generat, en l’exercici anterior, una renda neta d’activitats econòmiques superior a 40.000 euros o bé que la xifra
  de negoci de la societat administrada hagi estat superior als 400.000 euros. També aplica en el cas de societats familiars en el sí de la qual es compleixin els requisits de manera conjunta per part dels familiars fins a segon grau en cas de consanguinitat o afinitat.

 

– Un 137,5% sobre el salari mitjà dels assalariats del país de l’any natural anterior en cas
de:

 • Ser titular d’una autorització de professió <tulada (metges, arquitectes, etc.) i haver generat, en l’exercici anterior, una renda neta d’acFvitats econòmiques
  superior a 50.000 euros.
 • Ser administrador d’una societat i haver generat, en l’exercici anterior, una renda neta d’acFvitats econòmiques superior a 50.000 euros o bé que la xifra
  de negoci de la societat administrada hagi estat superior als 500.000 euros. També aplica en el cas de societats familiars en el sí de la qual es compleixin els requisits de manera conjunta per part dels familiars fins a segon grau en cas de consanguinitat o afinitat.

Addicionalment, cal tenir en compte que el compliment d’aquestes condicions també poden tenir un eventual impacte en obligacions d’imposició indirecta (IGI), pel què resulta essencial comptar amb professionals i assessors transversals en totes les matèries que permeFn identificar els criteris descrits i evitar recàrrecs o sancions evitables.

A Augé Holding Group comptem amb un equip multidisciplinari habituat a revisar periòdicament les obligacions de cadascun dels nostres clients, verificant i planificant les seves obligacions en matèria de seguretat social d’acord amb la llei i amb les seves voluntats.

scroll-down-icon