Noves deduccions de l’Impost de Societats

El Consell General va aprovar, el passat 19 de gener de 2023, la Llei 5/2023 de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres.

Aquesta reforma fiscal que entra en vigor a comptar del dia 01 de gener de 2024 per tant, la primera liquidació amb aquest nou model s’efectuarà al 2025.

El punt principal d’aquesta reforma és que tota empresa que tingui beneficis haurà de pagar un mínim del 3,00% d’aquests en concepte d’import de societats i així evitar que aplicant deduccions d’anys anteriors es pugui no haver de tributar res, entre d’altres.

El sector empresarial va alertar que, amb el mínim del 3,00% de tributació, hi podia haver el risc que alguns negocis perdessin aquestes facilitats a l’esgotar el temps per utilitzar-les. Per això, amb la reforma de la Llei 5/2023 i atenent a que la quota líquida no pot esdevenir inferior al 30% de la quota
tributaria el termini per l’aplicació de les bases imposables negatives s’amplia fins a 17 anys, essent anteriorment limitades a 10 anys.

La llei aprovada també crea una mesura per afavorir la posada al mercat de pisos de lloguer, amb la possibilitat de reduir la base de tributació en un import equivalent al 5% dels ingressos
provinents d’aquests immobles sempre que la renda mensual sigui inferior a 1.250 euros. Això sí, sempre que el preu per metre quadrat no superi els 8,00 euros.

Per altra banda, val la pena remarcar que s’incorpora també la limitació a la deducció de les despeses financeres netes amb el límit del 30% del benefici corregit si aquestes superen l’import de 500.000 euros.

Pel que fa les deduccions de la quota de tributació:

  • S’amplia el termini de 3 a 6 anys de les deduccions pendents (inclou les pendents abans de la present reforma);
  • La deducció per creació de llocs de treballs segueix sent de 1.000 euros per punt d’increment de plantilla per la regla general però de 3.500 euros per punt d’increment si son menors de 25 anys, majors de 55 anys o amb una discapacitat reconeguda. A més, mantenim els requisits de temporalitat, modalitat de contracte i prorrateig per dies en el càlcul, s’afegeix l’obligatorietat de poder demostra d’inscripció prèvia al servei d’ocupació.
  • Es deroga la deducció per noves inversions de l’article 44. Únicament s’aplicarà a projectes de digitalització i l’import de la deducció passa a ser d’un 2%.
  • S’estableix la deducció per mecenatge: donatius irrevocables a favor de Govern, Comuns, fundacions i associacions sense ànim de lucre. L’import de la minoració de la quota serà del 20% sobre el valor del donatiu però, en cap cas no podrà excedir el 10% de la base de tributació. Recordem sempre que s’ha de poder acreditar formalment l’efectivitat del donatiu mitjançant un certificat emès per part de l’entitat que rep el donatiu.
  • S’estableix un incentiu fiscal per a empreses i particulars que busquin col·laborar econòmicament en accions d’esponsorització o patrocini d’activitats esportives, culturals o socials. Així com l’aposta perquè els privats tinguin deduccions fiscals si col·laboren econòmicament en esdeveniments que el Govern consideri d’interès nacional, com ara els Jocs dels Petits Estats o la Copa del Món d’Esquí. Aquesta deducció per patrocini i esponsorització té un límit de 10% sobre el valor del donatiu i en cap cas podrà superar la quantitat de 100.000 euros.
  • Deducció per participació en projectes d’interès nacional: donatius per finançament de projectes declarats prèviament d’interès nacional o despeses/inversions en esponsorització d’aquests projectes. La deducció correspon al 75% del valor del donatiu sense límit del valor del mateix.

Descarregueu la newsletter per veure l’exemple pràctic.

scroll-down-icon