Increments salarials per al 2024

El darrer 20 de desembre del 2023, a proposta de la Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el Govern ha aprovat el Decret 577/2023, del 20 de desembre del 2023, de fixació del salari mínim i l’horari interprofessional per aquest any 2024, motiu pel qual, des del GRUP hem considerat fer referència al mateix atenent a la rellevància que pot suposar per a les persones les quals es poden veure afectades positivament.

Primerament, caldrà definir el concepte de “salari mínim interprofessional” i en aquest sentit, l’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, estableix el salari mínim interprofessional com:

Article 73. Salari mínim interprofessional

1. El salari mínim interprofessional és la remuneració que l’empresa ha de satisfer obligatòriament a la persona assalariada en tots els supòsits, fins i tot en els contractes en què s‘hagi pactat un salari per unitat d’obra o un salari mixt.

2. El Govern fixa periòdicament, com a mínim un cop a l’any, el salari mínim interprofessional.

3. L’import corresponent al salari mínim interprofessional no es pot embargar, llevat que el deute que origina l’embargament provingui de l’impagament d’una pensió alimentària.

Amb l’artícle únic del Decret 577/2023, del 20 de desembre del 2023, doncs, Govern estableix el salari mínim interprofessional, a partir del dia 1 de gener del 2024, en 7,94.-€ al dia, és a dir, en 1.376,27.-€ mensualment, el que suposa un augment d’un 7% en relació al salari mínim interprofessional de l’any 2023, amb una jornada laboral de 40 hores setmanals, pel que qualsevol assalariat que sigui major de 15 anys, es regirà pel següent, com a mínim:

Concepte: 15 anys o més

  • Salari per hora: 7,94.-€
  • Salari per dia: 63,52.-€
  • Salari per mes: 1.376,27.-€
  • Hores al dia: 8
  • Hores la setmana: 40
  • Dies de vacances: 30

Queda establert també, en base al que dicta l’article 21 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, que “[…] els menors que tinguin quinze anys no poden exercir cap activitat laboral durant el període escolar. Tanmateix, poden treballar durant les vacances escolars i fins a un màxim de dos mesos per any natural, sempre que gaudeixin com a mínim d’un mes de vacances escolars a l’estiu i de la meitat de les vacances escolars durant la resta de l’any”.

Per altra banda, en relació a l’increment de l’IPC als sous que Govern ha aprovat, s’ha fet notar a falta d’acord entre la patronal i els sindicats, pel que el Consell de Ministres ha hagut d’aprovar el projecte de llei que permetrà l’increment de l’IPC als sous entre el mínim i el mitjà, és a dir, en aquells sous que oscil·lin entre els 1.236.-€ i 2.400.-€, però, per contra, deixa de banda la tretzena paga, la qual era un dels requisits fonamentals per als sindicats per tal de poder arribar a un acord. D’afegitó, també deixa al marge qualsevol tipus d’increment per aquells sous que siguin superiors al salari mitjà de 2.400.-€.

Per poder trobar l’equilibri entre la CEA i els sindicats, s’ha confirmat que es donaran noves trobades de cara al mes de gener per poder arribar a un consens entre les parts.

Dit projecte llei, tindrà efectes retroactius des del dia 1 de gener de l’any 2024, ja que es contempla que l’acord pugui arribar un cop començat l’any, i no el mateix 1 de gener.

En aquest cas, cal fer esment a que totes aquestes propostes d’augment, tant del salari mínim interprofessional, com dels salaris que es trobin quantificats entre 1.236.-€ i 2.400.-€ a conseqüència de l’increment de l’IPC als sous, són propostes mínimes que no impedeixen que els empresaris facin pujades superiors.

scroll-down-icon