Digitalització de l’Administració de Justícia

La digitalització està a punt d’arribar fins les portes de la Justícia andorrana, fet decisiu i necessari que suposarà un servei públic àgil, eficient i accessible, que reduirà el temps de resposta i assegurarà una gestió més eficient del servei públic de la justícia, que constitueix un dret constitucional de tots els ciutadans.

El dia 31 de març de 2022 va ser aprovada la Llei 7/2022, del 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de Justícia (en endavant la Llei 7/2022), quina ha estat creada especialment per donar un pas endavant en quant a la digitalització dels expedients judicials i per tant, iniciar una transformació digital del sistema judicial andorrà.

Aquesta Llei es suma a d’altres ja aprovades al Principat per regular l’aplicació de les noves tecnologies
en diferents àmbits, com la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica i la
Llei 9/2021, del 29 d’abril, de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre de serveis de confiança electrònica.

Tanmateix, en ordre a donar compliment a la Llei 7/2022, durant l’any 2023 són diversos els convenis de col·laboració que el Consell Superior de Justícia ha signat, entre d’altres, amb el Ministeri de Justícia i Interior, el Ministeri d’Afers Exteriors, la Caixa Andorrana de Seguretat Social, les entitats bancaries del Principat, l’Associació de Bancs Andorrans, i, l’Autoritat Financera Andorrana. També s’han dut a terme sessions informatives al respecte amb advocats, procuradors, policia, penitenciaris, i amb el Registre Civil.

Aquesta Llei 7/2022 estableix un nou sistema de comunicació i gestió processal mitjançant els nous
sistemes informàtics que permeten la comunicació, la notificació, la consulta i l’arxivament de tots els documents processals que formen l’expedient electrònic al qual poden accedir totes les parts i els tribunals, sempre garantint els principis d’ús i interès públic, confidencialitat, integritat, interoperabilitat i seguretat de les dades.

D’acord amb l’establert en la seva Disposició final cinquena, aquesta Llei no entraria en vigor fins al cap de 2 anys de ser publicada. Si més no, recentment, el mateix Consell Superior de Justícia ha informat que la digitalització de l’Administració de Justícia no arribarà en les dates previstes, i sol·licita endarrerir el projecte fins a l’any vinent, concretament, fins al febrer de 2025. El mateix Consell ha indicat que no serà possible complir amb les dates contemplades atenent a que cal més temps per implementar el que dicta la norma, tenint en compte que la digitalització requereix adaptar tot el programari i el sistema informàtic existent.

A més a més, encara no s’han pogut gestionar totes les formacions necessàries al personal que es veurà implicat, pel que s’ha vist oportú sol·licitar l’execució d’un canvi de la Llei 7/2022 amb la finalitat d’endarrerir el termini acordat inicialment per abordar la digitalització, i tanmateix per fer algunes modificacions tècniques.

En vista del que proposa el Consell Superior de Justícia, per poder desenvolupar dita iniciativa, una Comissió de Treball elaborarà normes tècniques i establirà una estructura i un format tècnic per garantir l’èxit de la digitalització dels expedients judicials. A més a més, es pretén arrancar amb proves pilot i mantenir inicialment la convivència entre el món del paper i el món digital per tal de que la transició sigui més còmoda.

En definitiva, tot i que el procés de digitalització de l’Administració de Justícia andorrana pugui trigar més temps del previst inicialment, es tracta d’un projecte suficientment important i necessari com per abordar-lo amb les millors condicions possibles per tal de garantir un sistema que funcioni correctament i sigui fiable i que, al cap i a la fi, compleixi amb les expectatives generades.

scroll-down-icon