Contenciós

– Retencions a les duanes.
– Acció judicial per infracció de drets d’autor.
– Mitjans alternatius de resolució de conflictes: arbitratge / mediació.