Les principals mesures tributàries incorporades en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol per a l’any 2021

Les principals mesures tributàries incorporades en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol per a l’any 2021

El 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol (en endavant, la LPGEE) per a l’any 2021, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2021, i que suposa la introducció d’importants mesures fiscals.

Així, el projecte de pressupostos generals per a 2021 que ha impulsat el Govern Espanyol incorpora una important pujada de la pressió fiscal, a diferència del que passa a Andorra que tot i la crisi provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19, no ha pujat els impostos, situant a Andorra com un dels països amb major competitivitat fiscal. Per això, Andorra pot presumir encara de ser un país molt competitiu, enfront de la resta de països de l’entorn. En la comparativa de les diferents figures impositives, Andorra resulta avui un país encara molt més atractiu per a desenvolupar qualsevol activitat empresarial. Recordem que l’impost sobre societats és del 10%, amb deduccions fiscals per a determinats sectors que fan reduir encara més el tipus impositiu nominal. Així mateix, l’IRPF andorrà es manté molt més baix que en la majoria de països europeus. Les rendes inferiors als 24.000 euros queden exemptes. A partir d’aquesta xifra, la taxa puja en relació amb la renda fins a arribar a un tipus màxim del 10%, considerablement inferior a la resta de països europeus. A Espanya, per exemple, la tarifa de l’IRPF es compon de la tarifa estatal i la de la comunitat autònoma corresponent. En aquest cas, a Catalunya, a causa de la introducció de noves mesures fiscals a través de la mencionada LGPEE, el tipus marginal màxim de l’IRPF passa a ser del 50%.

En aquest sentit, degut als nous canvis fiscals a Espanya, en el present article exposarem de manera succinta les principals novetats tributàries introduïdes per la LGPEE per a l’exercici 2021.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Increment de les tarifes per a les rendes més altes.

La LPGEE eleva els tipus impositius de l’IRPF, de manera que afectarà a la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2021 que es presentarà al 2022.

En aquest sentit, respecte a la base liquidable general, s’inclou un nou tram per a les rendes superiors a 300.000 euros, incrementant en dos punts percentuals el tram marginal màxim que passa del 22,5% al 24,5%, com s’exposa en el següent quadre:

Base liquidable general

Quota íntegra

Resta base liquidable general

Tipus aplicable

0,00€

0,00€

12.450,00€

9,50%

12.450,00€

1.182,75€

7.750,00€

12,00%

20.200,00€

2.112,75€

15.000,00€

15,00%

35.200,00€

4.362,75€

24.800,00€

18,50%

60.000,00€

8.950,75€

240.000,00€

22,50%

300.000,00€

62.950,75€

d'ara endavant

24,50%

(*) Modificació de l’article 63 de Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

No obstant això, cal recordar que per determinar la base liquidable general s’ha d’agregar a aquesta tarifa estatal, la corresponent a la comunitat autònoma de residència del contribuent.

D’altra banda, pel que fa a la base liquidable de l’estalvi, s’introdueix un altre tram addicional en la tarifa, com s’exposa en el següent quadre:

Base liquidable de l'estalvi

Quota íntegra

Resta base liquidable de l'estalvi

Tipus aplicable

0,00€

0,00€

6.000,00€

19,00%

6.000,00€

1.140,00€

44.000,00€

21,00%

50.000,00€

10.380,00€

150.000,00€

23,00%

200.000,00€

44.880,00€

d'ara endavant

26,00%

(*) Modificació de l’article 66 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Pel que fa a les escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol (també conegut com a règim d’impatriats) s’eleva el tipus aplicable del 45% al 47% quan les retribucions satisfetes excedeixin l’import dels 600.000 euros.

Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

Se modifica el límite cuantitativo de reducción de la base imponible general del IRPF para las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia severa o gran dependencia), pasando de 8.000 euros anuales a 2.000 euros anuales.

Como novedades, se añade que el límite resultante se incrementará en 8.000 euros (pudiendo conseguir, hasta un máximo de 10.000 euros anuales), cuando el incremento provenga de contribuciones empresariales. Se minora también, pasando de 2.500 euros anuales a 1.000 euros anuales, el límite de reducción para aportaciones de los contribuyentes a sistemas de previsión social constituidos a favor del cónyuge que no obtenga rendimientos del trabajo ni de actividades económicas, o bien que los obtenga por importe inferior a 8.000 euros anuales.

Por lo que se refiere al límite financiero de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social, también se reduce de 8.000 euros anuales a 2.000 euros anuales el importe anual máximo de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social, incrementándose en 8.000 euros anuales cuando dicho incremento provenga de contribuciones empresariales.

Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR).

S’estableix que puguin acollir-se a l’exempció per interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, tots els estats inclosos en l’Espai Econòmic Europeu, i no només els estats membres de la Unió Europea com succeïa anteriorment.

Impost sobre Societats (IS).

Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol.

Per períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2021, es redueix l’exempció del 100% al 95% dels dividends i plusvàlues en participacions de les que es tingui, al menys un 5%, tant en entitats residents com no residents.

En aquest sentit, la LPGEE suprimeix l’exempció als dividends i plusvàlues quan el valor d’adquisició sigui superior a 20 milions d’euros, mantenint com a únic requisit imprescindible per a l’aplicació de l’exempció rebaixada del 95%, el percentatge de participació d’almenys el 5% del capital o dels fons propis de l’entitat.

No obstant això, la reducció de l’exempció no serà aplicable, i, per tant, es mantindrà l’exempció integra del 100%, quan concorrin una sèrie de circumstàncies molt concretes i rigoroses, que entenem que la seva aplicació pràctica serà molt escassa. Així, segons s’indica en l’exposició de motius de la LPGEE, l’entitat perceptora del dividend ha de complir els següents requisits: a) ha de tenir un import net de la xifra de negocis inferior a 40 milions d’euros en el període impositiu anterior; (b) l’entitat que rep el dividend no ha de ser qualificada com a entitat patrimonial; c) amb caràcter previ a la constitució de l’entitat participada, l’entitat que rep el dividend no ha de formar part d’un grup mercantil, ni ser titular de cap participació en el capital o en els fons propis d’una altra entitat que sigui igual o superior al 5%; i d) finalment, l’entitat podrà aplicar l’exempció plena sempre que les rendes que percebi provinguin d’entitats constituïdes amb posterioritat a l’1 de gener de 2021. Així mateix, es permetrà l’aplicació integra de l’exempció als dividends percebuts en els períodes impositius que concloguin durant els tres anys immediats i successius a la constitució de l’entitat participada.

Impost sobre el Patrimoni (IP).

La principal modificació introduïda per la LPGEE afecta a l’escala estatal de l’impost. En aquest sentit, s’incrementa en un punt percentual el tipus impositiu per a l’últim tram de la tarifa de l’impost per a bases liquidables superiors a 10.695.996,06 euros, de manera que el tipus de gravamen aplicable passa del 2,5% al 3,5%.

En conclusió, totes aquestes mesures estan encaminades a augmentar la recaptació mitjançant la creació de nous tipus impositius, i eliminant o reduint exempcions i desgravacions fiscals, com ara la limitació de les exempcions per dividends i plusvàlues de font nacional i estrangera. No obstant això, a Andorra es manté l’exempció plena sobre dividends, participacions en beneficis i rendes derivades de la transmissió de participacions en altres entitats, quan l’entitat participada estigui subjecta, a un impost sobre la renda de característiques similars a l’impost sobre societats del Principat d’Andorra, i quan el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital, els fons propis, el patrimoni net o els drets de vot de l’entitat resident o no resident fiscal sigui igual o superior al 5%. Indiscutiblement els requisits per a l’aplicació de l’exempció dels dividends i plusvàlues són molt més laxos que els d’Espanya, que fan pràcticament impossible invocar l’exempció plena amb la nova normativa fiscal.

Tot plegat, converteixen Andorra en un destí privilegiat per inversors estrangers atrets per la seguretat jurídica, i que comptant amb un marc fiscal plenament homologat internacionalment i alineat amb les directrius de la UE i l’OCDE, ofereix múltiples avantatges fiscals. I és que durant els últims anys, Andorra s’ha convertit en un pol d’atracció indiscutible per a inversors, empresaris i professionals que desitgen exercir una activitat econòmica al Principat gràcies al seu sistema fiscal, un dels més competitius del món segons l’últim estudi elaborat pel Banc Mundial.

Per a qualsevol dubte o aclariment addicional si us plau contacteu amb el nostre Departament Fiscal.

Karima Sliman

Augé Legal & Fiscal

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

[contact-form-7 id="124" title="Formulario de contacto 1"]

+376 803 636

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al correu electrònic info@augelegalfiscal.com o contactar-nos via Whatsapp (Tel: +376 333 376).

Otros artículos de interés