La Unió Europea arriba a un acord per regular la Intel·ligència Artificial

La Unió Europea arriba a un acord per regular la Intel·ligència Artificial

La Unió Europea (en endavant UE) ha adoptat una posició de lideratge en la carrera per regular la Intel·ligència Artificial (en endavant IA), doncs en data 08 de desembre de 2023 tots els Estats membres es van reunir durant 3 dies arribant a un acord provisional en relació a la regulació de la IA, projecte conegut com a Reglament d’Intel·ligència Artificial. El comissari europeu de Mercat Interior i Serveis, Sr. Thierry Breton, ho ha catalogat com “un acord històric”.   

A través d’aquest acord provisional es busca aconseguir l’objectiu principal de protegir als ciutadans dels riscos associats amb aquesta tecnologia en constant desenvolupament. A més a més, a través del mateix es vol incentivar l’ús en el mercat europeu d’una IA segura que respecti els drets fonamentals i els valors de la UE.

Els aspectes més importants que s’han tractat en l’acord provisional, el qual encara ha de ser ratificat, són els següents:

En primer lloc, s’ha aconseguit prohibir l’ús de la vigilància en temps real i les tecnologies biomètriques, inclòs el reconeixement emocional. Únicament s’han establert tres excepcions on la policia podria emprar aquesta tecnologia: (1) en cas d’amenaça inesperada d’un atemptat terrorista; (2) la necessitat de buscar víctimes; i (3) la persecució de delictes greus.

Tanmateix, s’han establert límits en relació a la IA generativa, és a dir, la que s’utilitza per a crear textos, música i contingut audiovisual. En aquest sentit, s’obligarà a informar quan el contingut que s’està reproduint, publicant o difonent sigui obra de la IA.

Altrament, s’han establert prohibicions directes en relació a certes activitats que podien afectar als drets fonamentals:

  • No es podran utilitzar sistemes d’identificació biomètrica de persones atenent a les seves creences polítiques, religioses, filosòfiques, per raça, sexe o orientació sexual.
  • No es podrà utilitzar material audiovisual extret de Google, Xaxes Socials, TV, etc. per poder crear una  base de dades destinada al reconeixement facial.
  • No es permetran els sistemes de reconeixement d’emocions abusius a la feina ni a les escoles.
  • No es permetrà utilitzar sistemes que pugin manipular el comportament de les persones.
  • No es podran utilitzar aquells sistemes coneguts com “social scoring”, emprats per, de manera social, puntuar a les persones.

Així mateix, s’ha decidit crear una Oficina de la Intel·ligència Artificial, quina s’encarregarà de supervisar aquells sistemes d’IA que entrin en el mercat europeu, de contribuir en les normes que puguin sorgir al respecte, i de garantir que les normes existents siguin complertes per tots els Estats membres. 

Paral·lelament, existirà un Comitè de la Intel·ligència Artificial format per tots els Estats membres que s’encarregarà de la coordinació i de les consultes que puguin sorgir. 

Com a suport a dit Comitè, igualment es crearà un Fòrum Consultiu, que servirà perquè totes aquelles empreses, PYMES, societats i figures del món acadèmic pugui disposar dels coneixements tècnics oportuns que el Comitè pugui proporcionar.

Considerant tot el que s’esmenta anteriorment, òbviament, s’han establert multes per infraccions del Reglament d’IA, fixant un percentatge del volum de negocis anual global de l’empresa infractora en l’exercici financer anterior o un import predeterminat si aquest fos superior. Les principals sancions són les que segueixen:

  • 35 milions d’euros o el 7% de la xifra de negocis per infraccions relacionades amb aplicacions d’IA.
  • 15 milions d’euros o el 3% de la xifra de negocis per l’incompliment de les obligacions establertes en el Reglament d’IA.
  • 7,5 milions d’euros o l’1,5% de la xifra de negocis per la prestació d’informació inexacta.

No obstant, l’acord provisional fixa límits més proporcionals a les multes administratives que poden imposar-se a les pymes i empreses emergents en cas d’infracció.

En quant a l’entrada en vigor, l’acord provisional determina que el Reglament d’IA ha d’aplicar-se dos anys després de la seva entrada en vigor, amb determinades excepcions per a disposicions concretes.

Doncs, ens trobem davant un projecte de Reglament quina finalitat principal serà garantir que els sistemes d’IA introduïts en el mercat europeu siguin segurs, així com estimular la inversió i la innovació en l’àmbit de la IA a Europa, abordant de forma eficaç un repte mundial en un entorn tecnològic que està experimentant una ràpida evolució i en un sector clau pel futur de les nostres societats i economies.

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más