El Decret 113/2024, del 20 de mars de 2024, pel qual s’aprova el reglament de transició i obertura de registre de noms de domini “.ad”

Com s’ha explicat en un article anterior; relatiu al contingut del Decret 114/2024, del 20 de mars de 2024, pel qual s’aprova el Reglament de registre de noms de domini “.ad”;  la evolució exponencial del món digital i del comerç electrònic, ha exigit una actualització progressiva del procediment de registre de nom de domini “.ad”. En aquest context, el registre de noms de domini constitueix actualment una peça fonamental en la construcció i protecció de la identitat en línia, d’empreses, organitzacions i individus. La nova regulació garanteix la validesa dels dominis “.ad” atorgats anteriorment, assegurant una transició cap a un sistema més modern, segur, flexible i eficaç. El nou Reglament, objecte de reflexió estableix tres períodes claus del procediment de registre de nom de domini “.ad”, i posa en evidència un cert dret de “prioritat” que enunciarem seguidament com “drets anteriors”.

L’article 4 del Conveni de Paris, de 1883, relatiu a la protecció de la propietat industrial (patents, models d’utilitat, marca, nom comercial i disseny industrial) estableix que:

“(…) A.2) Qualsevol registre que tingui el valor d’un registre nacional regular es reconeix com a donant lloc al dret de prioritat, en virtut de la legislació nacional de cada país de la Unió o dels tractats bilaterals o multilaterals signats entre països de la Unió.(…)”

Evidentment, parlar del dret de “prioritat” en el marc del registre de noms de domini té un significat diferent. En aquest cas, la prioritat recau sobre la naturalesa del sol·licitant en si i dels seus drets anteriors protegits pel dret andorrà. El dret de “prioritat” en matèria de registre de noms de domini “.ad” recau sobre un criteri personae i ratione temporis.

D’una part, hi ha una fase de transició (del 22 de maig de 2024 al 16 d’octubre de 2024) que permetrà continuar tramitant les sol·licituds de registre de dominis .ad segons les categories de la normativa anterior (institucions públiques, titulars de marques i noms comercials andorrans). En altres paraules, la fase de transició representa realment la passarel·la entre el sistema anterior i el nou garantint una adaptació progressiva del procediment de registre de nom de domini “.ad”.  En aquesta primera fase, continuen sent exclusivament les institucions públiques andorranes i els titulars de marques i noms comercials de dret andorrà registrades a l’OMPA abans de l’inici del període de la present fase els únics beneficiaris del dret de sol·licitar el registre d’un nom de domini “.ad”, mitjançant la intervenció obligatòria d’un registrador acreditat andorrà. Les sol·licituds rebudes es validen i, s’aproven per ordre d’arribada sense haver d’esperar el final del període, en virtut del principi  de prioritat d’arribada. Per resumir, les sol·licituds de registre presentades per un registrador acreditat andorrà en nom d’institucions públiques andorranes i de titulars de marques i noms comercials andorrans registrades anteriorment al 22 de maig de 2024, són prioritàries i s’aproven sense cap termini d’espera.

La segona fase és coneguda com la fase d’obertura. S’inicia també el 22 de maig de 2024 però es divideix en dos períodes, del 22 de maig al 4 de setembre de 2024 i del 5 de setembre al 16 d’octubre de 2024. El primer període permet a persones jurídiques andorranes titulars de noms corporatius, a titulars de marques sense efecte al Principat, a residents andorrans titulars de dominis preexistents o no, sol·licitar un nom de domini “.ad”, mitjançant tramitació de la sol·licitud per un registrador acreditat andorrà. Les sol·licituds presentades s’analitzaran i s’assignaran al final de la fase de transició i d’obertura, és a dir el dia 16 d’octubre de 2024, sempre respectant la jerarquia de cada categoria.

El dia 5 de setembre de 2024, s’inicia el segon període temporal de la fase d’obertura esmentada i exposada anteriorment. Durant aquestes últimes cinc setmanes de la fase d’obertura i transició, tothom, incloent els sol·licitants de noms de domini de les categories exposades al primer període, pot sol·licitar el registre de nom de domini, mitjançant intervenció d’un registrador acreditat andorrà, o registrador estranger exclusivament en el cas de que sol·licitin els titulars de marques estrangeres i quelcom que vulgui registrar un nom de domini que no figura en les prioritats 1-2 de la fase de transició o prioritats 1-4 del període d’obertura (“land rush”).

S’inicia la última fase del canvi normatiu i processal del registre dels noms de domini “.ad” el dia 16 d’octubre de 2024. Aquest últim període s’anomena de “disponibilitat general”, en el qual tothom pot sol·licitar el registre d’un nom de domini “.ad” mitjançant intervenció de registradors acreditats andorrans o estrangers, i tot això, sense cap aplicació del principi de “prioritat”. L’assignació dels noms sol·licitats es fa en ordre estricte d’arribada, deixant de costat el concepte de “drets anteriors” així com “dret de prioritat o “principi de prioritat”.

Aquest nou procediment ha pogut generar algunes dificultats d’interpretació, tant pels sol·licitants com pels professionals que es troben en primera línia. La fase de transició, període paral·lel a la fase d’obertura, representa un procediment de transició cap a l’obertura total i absoluta del registre de noms de domini “.ad” al Principat d’Andorra.

scroll-down-icon