Auditoria de comptes, una nova realitat a partir de 2025

L’activitat de l’auditoria de comptes és essencial per a la modernitat i la seguretat de qualsevol sistema econòmic i financer, ja que proporciona seguretat jurídica i transparència a la informació comptable de les empreses.

El passat 27 de maig de 2024, el Consell General va aprovar la nova Llei d’Auditoria, una legislació que promet enfortir l’economia del nostre país dotant de majors nivells de transparència a les empreses. Aquesta nova llei representa un avanç significatiu en la regulació i supervisió del sector empresarial, assegurant que les pràctiques comptables van d’acord amb la normativa vigent i que els estats financers de les empreses reflecteixen una imatge fidel.

Les societats anònimes o de responsabilitat limitada han de sotmetre els comptes anuals a l’auditoria d’una persona que tingui la condició legal d’auditor de comptes, si durant dos exercicis consecutius concorren, almenys, dues de les circumstàncies següents:

  • El total de les partides de l’actiu superi els 3.600.000,00 € 
  • Que l’import de la xifra anual del negoci superi els 6.000.000,00€
  • Que el nombre de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50 treballadors

A més, si una empresa supera una facturació anual de 10.000.000,00 € durant dos exercicis consecutius, estarà obligada a realitzar una auditoria financera, independentment del total dels seus actius i del nombre de treballadors en plantilla.

Pel que fa a l’entrada en vigor de la nova Llei d’Auditoria, aquesta s’aplicarà als informes corresponents als exercicis comptables que comencin a partir de l’1 de gener de 2025.

scroll-down-icon