Constitució de societats

La complexitat més gran que comporta la constitució d’una societat al nostre territori respecte a la conjuntura malgrat els innombrables avantatges de què gaudeixen els nostres clients una vegada es troben operatives, ha portat la nostra empresa a especialitzar els seus professionals perquè cadascú tingui una expertiseen concret en tots els punts essencials de la constitució d’una societat.

Des de fa tres dècades, els nostres professionals mercantilistes han intervingut en tota tipologia d’operacions corporatives i molt particularment en els últims 10 anys, en què els processos d’homologació normativa internacional del Principat ens han proporcionat una àmplia experiència en l’assessorament de companyies internacionals que han optat per instal·lar-se al nostre país per desenvolupar-hi la seva operativa amb tots els privilegis que Andorra ofereix. L’obertura econòmica d’Andorra, ha fet que el nostre equip s’hagi format en profunditat a fi de plantejar i estructurar les inversions estrangeres, especialment pel que fa a la constitució d’una societat o a l’adquisició de béns immobles o productes financers. La nostra única intenció és facilitar que els nostres clients compleixin amb totes les exigències requerides pel Govern d’Andorra, a l’hora de complir els estàndards per constituir una societat andorrana. En aquest sentit, des del moment de la reserva de denominació social sospesem totes les implicacions que el redactat de l’objecte social de les companyies de nova creació tindrà a efectes d’autoritzacions comercials. A més, hem confeccionat un sistema intern per agilitzar els dossiers d’inversió estrangera per obtenir les autoritzacions amb la màxima celeritat possible. Disposem de personal qualificat en l’àmbit del compliment normatiu bancari per acompanyar el nostre client en totes les qüestions més transcendents per a l’obertura d’un compte, tot mantenint sempre una activa connexió amb totes les entitats bancàries d’Andorra. Ens encarreguem dels tràmits i de l’acompanyament notarial al nostre client i tutelem l’autorització comercial de l’empresa des del moment en què la societat està degudament registrada.

Així mateix, i malgrat les incomptables vicissituds i operatives societàries que abordem en el dia a dia, a continuació, presentem el detall d’una classificació genèrica de les tipologies de companyies que podrien representar l’àmplia majoria de les que s’implanten al Principat d’Andorra:

Societat comercial

És el perfil de societat comercial més comuna però no necessàriament el més bàsic a nivell d’estructuració. La seva activitat es pot basar en la venda de béns o en la prestació de serveis. El seu tipus impositiu general és del 10%.

Perfil de client: Empresaris actius amb una activitat econòmica real i amb substància.

 Exemple: Prestació de serveis de màrqueting amb clients nacionals o internacionals, botiga de roba o d’electrònica a Andorra. Una societat amb aquest perfil pot tenir un mercat domèstic o facturar internacionalment per prestació de serveis a distància, tributant a un 10% sobre el seu benefici.

Societat de gestió de patrimoni

Són societats dedicades, parcialment o exclusivament, a invertir en participacions d’altres empreses, immobles o actius financers tant a nivell nacional com internacional.

Perfil de client: Empresaris que volen reestructurar el seu grup de societats, inversors en fons de capital risc que busquen diversificació o persones que volen obtenir rendes passives posant a treballar el seu capital.

 Exemple: Societat hòlding que participa en empreses del sector de les noves tecnologies, societat d’inversió i arrendament d’immobles propis.

Règims especials

Societats de béns incorporals

És una societat que crea/dissenya i ven o cedeix l’explotació d’actius intangibles, com ara una marca, patent o element de propietat intel·lectual, a un tercer. Si acompleixen una sèrie de requisits previstos en la legislació de l’Impost de societats, aquestes societats poden optar a un règim especial que tributi a un tipus del 2% efectiu.

Perfil de client: Dissenyadors de programari, inventors, investigadors, developers.

 Exemple:Un inventor que dissenya productes revolucionaris o metodologies patentades. Els seus dissenys i patents es vendran o cediran a empreses industrials a canvi d’un royalty.

Societats d’inversió col·lectiva

Les SICAVs són organismes d’inversió col·lectiva que permeten un considerable estalvi fiscal. Malgrat la manca de popularitat, a Andorra hi són presents. Aquest tipus de societats, igual que els fons d’inversió o les activitats d’assessorament financer (entre d’altres) està regulat per l’AFA (regulador financer del Principat). Poden invertir en valors mobiliaris, béns immobles o altres actius tributant un tipus del 0% en l’Impost de Societats. Tanmateix, a Andorra, un no resident només pot ser titular del 50% d’una SICAV.

Perfil de client: Grup inversor que busca diversificar els rendiments dels seus actius.