Mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania

Mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania

En data 22 de juny del 2022 ha estat publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), amb núm. 76 la Llei 17/2022, del 9 de juny, de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.
Degut a la pandèmia del SARS-CoV-2, hi ha hagut un empobriment dels sectors econòmics, que s’ha reflectit en la capacitat econòmica de la població. A més, actualment amb el conflicte d’Ucraïna, vivim el seu impacte sobre els mercats globals amb importants efectes econòmics i socials que esta impulsant una pujada de la inflació i una caiguda del poder adquisitiu de les llars.
Derivat d’això, Govern s’ha vist obligat a establir certes mesures financeres i socials amb la finalitat de contribuir a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.
Aquesta Llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania contempla quatre articles i cinc disposicions finals:
  • El primer article es refereix a la revaloració dels salaris més baixos. Tots els empresaris, a partir de l’ 1 de juny del 2022 estan obligats a incrementar en un 3,3%, com a mínim, el salari dels treballadors que percebin un sou fix brut que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior a 27.130,44€. L’obligació no es aplicable, en el cas dels salaris dels treballadors que hagin estat incrementats en aquest percentatge  o en un percentatge superior en els darrers dotze mesos o que siguin noves contractacions efectuades en el període de dotze mesos anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
  • El segon article, refereix l’increment de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social d’un import brut inferior al salari mínim interprofessional. A partir de l’1 de juny de 2022, s’ha acordat un increment del 3,67% de les pensions contributives de jubilació, de viduïtat i d’invalidesa derivada d’accident no laboral o malaltia comuna, i de la pensió d’invalidesa derivada d’accident de treball o malaltia professional per a les persones que perceben una pensió amb un import mensual inferior al salari mínim interprofessional de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i que han acreditat un període mínim de cotització de 25 anys.
  • El tercer article, defineix l’aprovació d’un pressupost extraordinari per finançar les mesures amb vista a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. L’import total del crèdit extraordinari és d’un màxim de 10 milions d’euros i es finança amb la tresoreria disponible o amb una recaptació més gran d’ingressos respecte als previstos
  • El quart article, determina la No Aplicació del deure d’informació comparativa en els models de memòria dels comptes anuals aprovats pel ministeri encarregat de les finances. En relació amb el primer exercici comptable finalitzat a partir del 31 de desembre del 2021, l’obligació d’incloure informació comparativa corresponent a l’exercici anterior, no es aplicable als empresaris que utilitzen els models de memòria aprovats per l’ordre ministerial del 30 de març del 2022.
Referent a les disposicions finals, la primera preveu la modificació del tipus d’imposició directa aplicat a certs productes d’higiene femenina i la cura de nadons. Les compreses i els tampons higiènics, els bolquers i articles similars de qualsevol matèria, passen al tipus de gravamen reduït.
La segona disposició final, es la modificació de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). Es modifica la definició de les  modalitats d’autoconsum  i s’elimina la limitació imposada relativa a la necessitat de produir l’energia elèctrica en el mateix lloc del consum, facultant al Govern per desenvolupar reglamentàriament la figura del productor-consumidor, l’àmbit territorial en el qual es permet aquest autoconsum i els aspectes necessaris per a l’aplicació efectiva de la mesura. Es reconeix la funció de les xarxes de distribució i de transport en el transit de l’energia elèctrica en el marc de l’autoconsum.
La disposició final tercera , modifica la disposició addicional de la Llei 30/2007, del 20 de desembre , de la comptabilitat dels empresaris.  L’obligació del dipòsit de comptes per part dels empresaris, diferents de les societats anònimes o de responsabilitat limitada, amb una xifra anual d’ingressos totals inferiors a 150.000 euros, es aplicable per als exercicis que s’iniciïn  a partir de l’1 de gener del 2023.
La disposició final quarta encomana al Govern que, en el termini màxim de tres mesos,  elabori la proposta de modificació de l’impost sobre els habitatges buits (IHB), amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència i preveient que la recaptació de l’impost tingui la consideració de recaptació finalista, associada a la promoció de l’habitatge de protecció social o de preu assequible.
La disposició final cinquena es l’entrada en vigor de la Llei l’endemà de ser publicada al BOPA, excepte la disposició final primera que entra en vigor l’1 de juliol del 2022.
Per més informació consulteu: BOPA >Núm. 76 any 2022 (22 de juny de 2022) >Llei 17/2022, del 9 de juny, de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

Beth De Sa

Administración

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más