La planificació succesoria – 2na part

La planificació succesoria – 2na part

La planificació successòria, com ja s’ha exposat anteriorment en aquest despatx, és un assumpte important però sovint ignorat. Planificar la seva successió prèviament pot permetre, des d’un punt de vista transaccional, evitar contingències entre els hereus i, des d’un punt de vista fiscal, aplicar grans optimitzacions – sobretot pel que fa al pagament dels drets de successió.

No obstant això, al no existir un impost de successió o impost equivalent en el Principat d’Andorra, és important assenyalar que la imposició aplicable als hereus és la del seu país de residència fiscal, no la del país de residència fiscal del difunt. En aquest sentit, i quan s’evoquen els drets de successió a França, és precís recordar el que està establert per l’últim paràgraf de l’article 750ter del Codi General dels Impostos: els hereus es veuen obligats a satisfer a França els drets de successió per a tots els béns i drets percebuts per part del difunt, siguin situats a França o a l’estranger, quan aquests hereus hagin tingut el seu domicili fiscal a França durant al menys sis dels 10 últims anys. En altres paraules, els hereus no es veuran obligats a pagar drets de successió a França quan hagin establert la seva residència fiscal a l’estranger. Aquesta condició temporal fa encara més important la planificació successora prèvia per als futurs hereus domiciliats fiscalment a França.

Per descomptat, cada procediment de successió és diferent i la casuística sobre aquest tema és àmplia – sobretot en relació amb la tipologia dels béns transmesos en cada successió que, en el seu cas, poden continuar estant subjectes als drets francesos de successió malgrat el respecte de les condicions esmentades anteriorment. En conseqüència, és essencial iniciar aquesta planificació a temps.

Així, la intervenció de diverses jurisdiccions –entre les quals Andorra– i d’un consell adequat i professional avala grans beneficis transaccionals i fiscals per als seus hereus.

El nostre Grup, AUGÉ HOLDING GROUP, a través de la seva empresa, AUGÉ LEGAL & FISCAL, proposa els serveis d’assessorament en planificació successòria des d’un punt de vista civil i fiscal, al mateix temps que disposa del millor equip multilingüe i dels advocats que exerceixen a Andorra, França i Espanya.

Marcos Sutil

Tax Department

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más