Criptomonedes a Andorra: diferents models de negoci

Criptomonedes a Andorra: diferents models de negoci

El sector de les criptodivises s’ha vist revolucionat durant la Pandèmia de la COVID-19 en la mesura que el valor de fluctuació de la Criptomoneda més reconeguda del món, el Bitcoin, va arribar a màxims històrics superiors als 50.000.-€. Aquesta realitat va respondre, en certa mesura, a l’entrada del gegant tecnològic i automobilístic TESLA com a inversor en la mencionada criptodivisa generant una tendència alcista sense precedents.

Són cada cop més els inversors, traders, prestadors de serveis i altres que s’instal·len en el nostre país per tal d’aprofitar els incomparables avantatges que Andorra ofereix a aquells que són titulars d’actius digitals, entre ells, les criptodivises.

El Principat és destí principalment de traders que es dediquen eminentment a la compravenda de criptomonedes, generant recursos mercès a les plusvàlues derivades de les seves inversions. Si bé existeix la creença entre part de la comunitat del fet que, a efectes impositius, només tributen les plusvàlues que s’han materialitzat en la obtenció d’una divisa de curs legal (FIAT), aquesta no és la realitat. L’intercanvi o compravenda entre criptodivises, pel cas de meritar una plusvàlua, genera una renda que ha de ser declarada (en cas que l’inversor sigui persona física) com a guany de capital en la base de l’estalvi de l’IRPF. Aquests guanys de capital tributen a un tipus marginal general del 10% amb 3.000.-€ exempts (- pel cas de les societats, el tipus general és també d’un 10% pels rendiments nets generats en els intercanvis de criptodivises).

Per suposat, el marge de tributació en comparativa als nostres països veïns és molt substancial en la mesura que a França s’aplica la “Flat Tax” del 30% sobre els actius numèrics i al Regne d’Espanya la tributació per IRPF, des de gener de 2021, oscil·la entre el 19% i el 26% en funció del valor net de la plus-vàlua. Addicionalment, cal destacar que ambdues jurisdiccions graven la mera tinença de criptodivises mitjançant l’impost del patrimoni (tribut que no existeix al Principat d’Andorra).

Si bé la instal·lació al nostre país pot semblar únicament interessant per raons fiscals, cal esmentar que Andorra gaudeix d’un dels sistemes de cobertura d’internet més destacats del món, amb fibra òptica en el 100% del seu territori i fins a 700Mbps a les llars. Per consegüent, el trading intra-dia i les operacions en curt es veuen totalment garantides mercès a la instantaneïtat que brinda la connexió a la xarxa des del nostre país. En termes de seguretat jurídica, Andorra destaca per haver entrat a tràmit parlamentari durant el primer semestre de 2021 una proposició de llei d’actius digitals que regularà i reconeixerà la tecnologia blockchain a la nostra jurisdicció, així com els mecanismes d’emissió de criptoactius, entre d’altres previsions.

Tanmateix, no es pot oblidar que, tot i que el sector bancari del país reconeix aquest model de negoci i permet la liquidació en monedes de curs legal en entitats bancaries del Principat, cal acreditar de forma deguda la traçabilitat de les operacions i treballar amb un dels “exchanges” acceptats per les entitats andorranes (principalment, Coinbase, Binance, Bitstamp i Kraken). Així doncs, de cara a les entitats bancaries, per tal d’operar amb monedes de curs legal mercès als guanys obtinguts amb criptodivises cal portar un meticulós control per tal de certificar totes les operacions realitzades, així com el saldo net resultant de les mateixes (precaució que també ajuda a controlar de forma precisa les plusvàlues a declarar davant de les autoritats fiscals).

Per molt que el trading sigui actualment el model de negoci més estès, no podem oblidar que, en certa mesura, aquesta activitat no deixa d’implicar una mera gestió del propi patrimoni, pel que no es tracta d’una activitat comercial en si mateixa. No obstant, existeixen diversos models de negoci vinculats a les criptodivises que si que han de ser considerats, a tots els efectes, activitats comercials:

El mining o minat de criptomonedes, que representa l’exploració o anàlisi (mitjançant maquinari especialitzat) de grans quantitats de dades amb la finalitat de descobrir patrons per tal de desencriptar-los, permet que els explotadors del negoci puguin “rebre” en el seu “wallet” o cartera digital les pròpies criptodivises minades o descobertes per després vendre-les i treure’n un rendiment.

Per la seva banda, la formació en matèria d’inversions en criptoactius es troba cada cop més consolidada i no són pocs els traders experimentats que presten aquests serveis mitjançant societats de capital dedicades a aquesta especialitat formativa.

Altrament, la creació d’aplicacions mòbils que empren “tokens” com a mecanisme de pagament de les experiències o actius propis del seu contingut digital és un altre model de negoci, menys conegut en el nostre país però que es troba molt consolidat a nivell global. De fet, la tinença de “Tokens” amb determinades funcions dins d’aplicacions mòbils no obsta al fet que aquests es recolzin en una “stable coin” o criptodivisa de referència per a frenar la seva volatilitat ni que cotitzin en els exchanges en cas de complir amb els requisits que els mateixos exigeixen. Per consegüent, una persona física que inverteix en una societat mercantil titular d’una aplicació mòbil tot rebent a canvi “Tokens” convertibles a una altra criptodivisa (i, per consegüent, a FIAT), pot estar paral·lelament participant d’una activitat comercial i explotant el seu propi patrimoni.

L’emissió de noves criptodivises, que es veurà recolzada per la nova normativa en matèria d’actius digitals al Principat, és un altre model de negoci que es basa principalment en la creació d’una divisa digital, passant per un procés de “preminat” que permet als desenvolupadors distribuir una quantitat fixa de criptodivisa al grup inicial d’inversors o socis fundadors per a, més tard, mitjançant el que es coneix com a ICO (inicial Coin Ofering) poder vendre la divisa a nous inversors amb independència que dita divisa tingui inicialment sortida en un Exchange reconegut o convertibilitat a altres criptodivises amb alt valor de capitalització.

Durant el 2020 i el 2021 s’ha donat una eclosió del model de negoci vinculat als NFT (Non-Fungible Tokens), que són actius digitals no fungibles o únics emmagatzemats en tecnologia blockchain. Aquest fet, confereix a l’actiu una certificació de la seva unicitat i autenticitat, el que permet crear actius irrepetibles que, en funció del seu valor intangible poden arribar a fluctuar en el mercat de la mateixa manera que ho poden fer altres actius físics (com, per exemple, les obres d’art). Aquest fet, aboca a tots aquells personatges públics, creadors de contingut, artistes o anàlegs a poder desenvolupar actius particulars que tinguin un valor que pugui fluctuar a l’alça a nivell especulatiu, obtenint grans beneficis per la venda dels mateixos.

Tots els models de negoci descrits poden ser desenvolupats al Principat d’Andorra mitjançant una societat comercial operativa que s’acull a un tipus general del 10% en l’impost de societats. Per consegüent, no només per raons fiscals, sinó també per seguretat jurídica, comprensió i acceptació dels models de negoci a nivell bancari i alta connectivitat, Andorra és un dels països més interessants per a explotar criptodivises o desenvolupar models de negoci vinculats a qualsevol tipus de criptoactiu.

Pau Augé

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más