Laboral

Al Principat d’Andorra, les relacions laborals es regulen en la Llei de Relacions Laborals de 6 de desembre de 2018.
Augé Legal&Fiscal orienta el client en totes les previsions legislatives a considerar per part de l’empresari respecte dels seus empleats, entre les quals destaquen totes les obligacions formals que cal acomplir i els drets irrenunciables que s’han de fer respectar.

 

L’experiència i especialització del nostre equip professional permet un assessorament excel·lent, perfectament adaptat a les vicissituds de cada realitat i estructura empresarial.

Contractació Laboral

Confeccionem, assessorem i revisem tota tipologia de contractes laborals tenint en compte les particularitats de la relació laboral existent entre el treballador i l’empresari. Prestem aquest servei amb la garantia i supervisió d’advocats coneixedors de totes les modalitats contractuals existents al nostre territori.

A més, fem seguiment actiu de les condicions contractuals plasmades per mantenir informat activament el client en totes les qüestions en què hagi de parar atenció especial amb l’assistència de la nostra filial Augé Accountants, sense permetre que es puguin donar eventuals incompliments o irregularitats.

Tenim àmplia experiència en la redacció de contractes laborals, els quals dotem de les clàusules pertinents per descriure la relació laboral amb la màxima exactitud i delimitar-la al compliment normatiu més estricte.

Litigació laboral

No són pocs els casos en què es produeixen divergències i controvèrsies entre empresari i treballador. En aquest sentit, els nostres processalistes estan especialitzats en el tractament de conflictes laborals.

El coneixement que tenim de la recentment actualitzada normativa de dret individual del treball ens permet assessorar els empresaris que tutelem perquè no es donin casos litigiosos amb els treballadors, vetllant per la salvaguarda dels drets d’aquests últims i advocant pel diàleg i el pacte en cas de conflicte.

Tenim una dilatada experiència davant els tribunals del Principat d’Andorra pel que fa a la defensa d’empresaris i treballadors afectats per vulneracions de la normativa laboral vigent.