Tributació a Andorra i comparativa a nivell fiscal amb altres jurisdiccions europees

Tributació a Andorra i comparativa a nivell fiscal amb altres jurisdiccions europees

El Principat d’Andorra ha anat fent en la darrera dècada un esforç molt important d’integració i d’homogeneïtzació en relació a l’evolució de la normativa i exigències internacionals a nivell d’homologació de la normativa tributaria.

En aquest sentit, el desenvolupament d’un sistema fiscal s’ha tornat indispensable per tal de deixar de ser considerat com a un paradís fiscal per part de l’OCDE, i d’altra banda permetre, juntament amb l’obertura econòmica iniciada al 2012, atreure una inversió estrangera important tenint en compte la competitivitat del marc tributari.

D’altra banda, la transparència i la col·laboració de l’Estat andorrà amb els diferents organismes internacionals és cada vegada més intensa, manifestant-se d’una part amb la signatura de l’acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació fiscal, així com amb diversos Convenis per evitar la doble imposició internacional (actualment vigents amb 7 països).

Les diferents figures impositives desenvolupades han permès que Andorra disposi actualment d’un atractiu fiscal que conjuntament amb d’altres virtuts vinculades al país (seguretat, posició geogràfica, entre d’altres) han impulsat la inversió estrangera en molts sectors econòmics.

En concret, la imposició directa, tant a nivell de persona física com jurídica, disposa actualment d’importants exempcions i deduccions que es tradueixen amb un tipus efectiu final real més baix que els propis tipus nominals, ja força reduïts. Així mateix, a diferència dels altres països del seu entorn, cal destacar que Andorra no hi ha Impost sobre Successions i Donacions ni Impost sobre Patrimoni.

Pel que fa a la imposició indirecta, el tipus general aplicable fa que aquest no sigui un condicionant alhora de fixar el preu del producte o servei final, ja que és tant reduït que el seu impacte és gairebé neutral.

En aquest sentit, a efectes merament il·lustratius, considerem oportú adjuntar un quadre comparatiu de la tributació en alguns països europeus:

 

Quadre comparatiu dels impostos entre andorra i altres jurisdiccions

IMPOSTANDORRAESPANYAFRANÇAPORTUGALSUÏSSAIRLANDALUXEMBURGXIPRELIECHTENSTEINMALTA
IS10%25%15% - 28%17% - 21%12% - 25%12,50%21,75% - 41,50%12,50%12,50%35%
RÈGIM FISCAL ESPECIAL PATENT BOX2%10%10%10,50%10%6,25%5,20%2,50%-1,75%
HOLDING (DIVIDENDS I PLUSVÀLUES)EXEMPTEXEMPT5% / 12%EXEMPT0,00%EXEMPTEXEMPTEXEMPTEXEMPTEXEMPT
IRPF (TIPUS NOMINAL MIN i MAX)10%21% - 48%11% - 45%14,50% - 48%24,30% - 40,15%20%8% - 42%20% - 35%1% - 8%15% - 35%
IRPF MÍNIM EXEMPT24.000€-9.064€---11.266€19.500€15.000 CHF9.100€
IGI / VAT4,50%21%20%23%7,70%23%17%19%7,70%18%

Tal com es desprèn del quadre anterior, en l’elaboració de l’estudi comparatiu, hem tingut en compte la tributació dels nostres països veïns com Espanya, França i Portugal. En aquests, és indiscutible que es suporta una pressió fiscal molt més elevada que l’andorrana, en totes les figures impositives.

Igualment Andorra segueix sent molt atractiu fiscalment si el comparem amb altres països europeus amb una menor càrrega fiscal com ara Luxemburg, Xipre o Malta.

En concret, respecte a l’IS andorrà ,és dels més baixos d’Europa, generant així un atractiu fiscal envers les jurisdiccions del seu entorn geogràfic. De fet, tant la legislació francesa, espanyola o portuguesa preveuen tipus impositiu (15%, 25%, 17% respectivament) mínim més elevat que el tipus únic i màxim andorrà. La legislació espanyola disposa d’un règim especial per a “starts-ups” que preveu una tributació del 15% pels dos primers exercicis, tot i així continua essent superior a l’andorrà. Si bé és cert que les legislacions dels països que conformen l’espai trilateral d’Andorra tenen una normativa més desenvolupada i que preveu una casuística més amplia donada les característiques de les seves economies, el tipus efectiu que acaba pagant l’obligat tributari acabarà sent superior a l’andorrà.

Referent als països amb una dimensió territorial més propera a l’andorrana, tots ells també disposen d’un tipus impositiu més elevat que l’andorrà, malgrat que tot i que alguns d’ells també gaudeixen d’algunes bonificacions en la tributació, el fet de que Andorra prevegi l’exempció pels dividends i reduccions per noves inversions i increment mitjà de plantilla permeten a Andorra continuar gaudint de la seva competitivitat fiscal.

D’altra banda, l’IRPF andorrà té una configuració senzilla en relació a la complexitat de la mateixa figura impositiva en d’altres jurisdiccions, ja que el seu tipus nominal i únic és del 10%, tot i que molts residents es veuen exonerats de pagar l’impost degut a les múltiples exempcions previstes.

Així, degut a la finalitat recaptatòria dels Estats que formen l’espai trilateral andorrà (Espanya, França i Portugal), els tipus impositius nominals i efectius són força més elevats que l’andorrà. Tot i el sistema fiscal ser molt més complex i contemplar deduccions, bonificacions i imports exempts de tributació, la càrrega fiscal finalment suportada pels obligats tributaris en aquests països és molt més elevada. La creació d’aquesta figura impositiva al Principat d’Andorra, aplicable a partir de l’exercici 2015, va obeir a la intenció d’homologar el seu sistema fiscal amb l’europeu i no, al menys a curt termini, de representar una font d’ingressos predominant per l’Estat.

Pel que fa als països de més reduïda dimensió, observem que tant Suïssa, Irlanda, Xipre com Malta tenen un tipus mínim inferior al màxim andorrà. En canvi, pel cas de Luxemburg, tot i que el tram inferior del tipus impositiu és del 8%, a efectes pràctics a partir de 16.881 euros de renda obtinguda el tipus passa a ser superior al 10% amb una multiplicitat de trams de gravàmens progressius fins a arribar a un màxim de 42%, un tipus molt més alt que l’andorrà que és únic.

En conseqüència, queda demostrada l’indubtable competitivitat del sistema fiscal andorrà que ha permès crear el clima adequat per a l’atracció d’inversió estrangera i consolidar la confiança dels inversors que ha redundat en majors taxes de creixement i inversió any rere any.

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más