Contenciós

– Declaració de no-infracció.
– Retencions a les duanes.
– Acció judicial per infracció de patent o nul·litat de patent.
– Mitjans alternatius de resolució de conflictes: arbitratge / mediació / conciliació..