Noves mesures segona llei ÒMNIBUS

Com era previsible, la crisi sanitària que de forma globalitzada s’està patint a causa de la propagació del COVID 19, i que ha deixat el nostre país en una suspensió quasi total de la seva activitat degut a les obligacions de confinament, està comportant una important crisi econòmica quines conseqüències, encara en gran mesura, ens són desconegudes.

És evident que les repercussions econòmiques i socials derivades d’aquesta situació es faran visibles durant molts mesos un cop superada la crisi sanitària, i que per aquesta raó, resulta imprescindible la implementació de mesures que permetin minimitzar les seqüeles que patirà el nostre teixit productiu i que faran ressentir el nostre benestar social.

Precisament amb l’objectiu de minvar els efectes nocius d’aquesta situació global, el nostre Govern, ha aprovat una nova proposta de mesures excepcionals i urgents què complementant les ja adoptades en la Llei 3/2020, del 23 de març i que ara es refondran parcialment, preveuen ajudes en matèria laboral, seguretat social, arrendaments i instruments de crèdit bancari, matèria fiscal i tributària, així com mesures en relació amb el sector financer i suspensió dels terminis processals, administratius, prescripció i caducitat.

Les noves mesures, han estat aprovades el passat dissabte 18 d’abril sota el títol Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. que està essent tramitat sota el procediment d’urgència.

A continuació es detallen les principals mesures previstes en el nou Projecte de Llei, mesures de caràcter provisional, que seran d’aplicació un cop es completi el procediment d’aprovació de la llei i es publiqui la mateixa al BOPA. S’espera que la seva entrada en vigor sigui en data 1 de maig i que la seva validesa sigui efectiva fins que el Govern declari per decret la fi de la situació de crisis sanitària i, en qualsevol cas com a molt fins, el proper 31 de desembre del 2020:

I. Mesures en màteria Laboral

a) Continuïtat dels contractes de treball:

Empreses afectades per l’obligació de suspensió de l’activitat o que l’hagin suspès voluntàriament així com les que estiguin sotmeses a un règim de guàrdia o permanència:

 • Tenen obligació de satisfer el 100% del salari fix convingut als seus treballadors, llevat els casos d’acomiadament, suspensió temporal del contracte de treball o reducció de la jornada laboral segons els termes previstos. 
 • No poden acollir-se a la suspensió dels contractes per cas fortuït o força major. 
 • Mentre Govern no declari la finalització de la situació d’emergència sanitària i durant els 14 dies naturals següents, no és d’aplicació el preavís per la modificació d’horaris de treball regulat als articles 54, 55 i 59 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals. 
 • L’empresa pot canviar les funcions de la persona assalariada sense que aquest canvi comporti una reducció salarial. 
 • Els treballadors d’activitats obertes i autoritzades a obrir per decret de Govern, amb fills menors de 14 anys o amb discapacitat, es poden absentar del lloc de treball per tenir-ne cura previ compliment de les condicions establertes
 • Considerar el 50% de les hores no treballades i que han de ser remunerades com a permís retribuït.

 

Per pal·liar els efectes econòmics de les obligacions detallades anteriorment es preveu:

 • Compensar l’altre 50% del temps no treballat i igualment remunerat amb treball efectiu de la persona assalariada mitjançant els següents mecanismes i per aquest ordre:

1er – Amb hores extraordinàries i festius del calendari laboral ja meritats a favor del treballador i d’acord amb les condicions de l’article 58.2 del la Llei 31/2018 de Relacions Laborals, sense necessitat d’acord entre les parts ni consentiment de la persona treballadora.

2on – Quan no sigui suficient el previst a l’apartat anterior, compensar amb hores extraordinàries i festius del calendari laborar a futur, per escrit i d’acord entre les parts (sotmès a certs requeriments i condicions) no essent d’aplicació l’increment previst a l’article 58.2 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals.

3er – Amb vacances fins a un màxim del 50% de les vacances que es generin durant l’any en curs. Si la part que resti a favor del treballador fos inferior a 21 dies naturals o 16 dies hàbils, el treballador podrà optar per complementar les seves vacances a compte de les que generi al 2021 o bé sense remuneració, a elecció de la persona assalariada.

4rt – Quan les previsions anteriors no resultin suficients per a compensar el deute d’hores per part del treballador, l’empresa sense obligació de negociació, pot aplicar un còmput de compensació horària de treball a futur (sotmès a certs requeriments i condicions) no essent d’aplicació l’increment previst a l’article 58.2 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals.

En cas d’acomiadament els imports corresponents a les hores acumulades a favor de l’empresari a compte de treball futur o de vacances, no podran ser descomptats de la quitança excepte en cas d’acomiadament disciplinari o desistiment voluntari (sempre que aquest desistiment no tingui com a origen l’incompliment de l’empresari).

 • Les hores de treball no realitzades per treballadors dels sectors d’activitats obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern, l’activitat dels quals no ha estat objecte de suspensió, que tinguin fills menors de 14 anys i/o discapacitats i que es vegin obligats a romandre al domicili per tenir cura dels mateixos, seran compensades per Govern mitjançant mesures que s’establiran de forma reglamentària, essent el màxim de valor compensat el del salari mínim interprofessional.

b) Suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral:

 • Es pot aplicar a persones assalariades donades d’alta amb anterioritat a la declaració per part de Govern de la situació d’emergència i per compte propi que hagin iniciat l’activitat amb anterioritat a la declaració esmentada, sempre que no es tracti d’administradors de societats, excepte si són professionals que duen a terme la seva activitat de forma efectiva a través de la societat de la quina són administradors. 
 • Serà d’aplicació per al període comprés entre l’1 de maig del 2020 i fins als 180 dies naturals posteriors al dia en què Govern declari la fi de la situació d’emergència i en tot cas no es pot anar més enllà del 31 de desembre 2020. 
 • Les empreses beneficiàries d’aquesta mesura han d’acomplir cumulativament els requisits següents:
  • Empresa legalment establerta a Andorra.
  • Que hagin suspès l’activitat obligatòriament per decret, o de forma voluntària, o que estiguin sotmeses a un règim de guàrdies o permanència.
  • Que estiguin obertes i autoritzades a obrir per Govern però demostrin una davallada en la xifra de negoci igual o superior al 50% (comparant el període de l’1/04/20 al 30/04/20 amb el mateix període de l’any immediatament anterior o en cas d’empreses no constituïdes en aquella data, amb el període comprés entre l’1/02/20 i el 29/02/20).
  • O que malgrat no demostrin la davallada esmentada, justifiquin que la reducció de la xifra de negoci ha estat d’un volum tan elevat que posa en perill la viabilitat de l’empresa previ vistiplau del ministeri competent en matèria de treball. o Que no tinguin deutes amb l’Administració pública (amb certes excepcions) i sempre que hagin satisfet el salari de les seves persones assalariades durant com a mínim els mesos de març i abril del 2020. 

No són aplicables aquestes mesures a les empreses que només desenvolupen la seva activitat durant la temporada d’hivern.

 • Les modalitats de sol·licituds previstes són les següents:
  • Suspensió temporal dels contractes de treball.
  • Reducció de la jornada laboral no superior al 75% de la mateixa. 
  • Les dos modalitats anteriors proporcionals i/o cumulatives en funció de les necessitats de l’empresa i les persones assalariades.
 • Les diferents modalitats previstes anteriorment generaran una prestació a favor de les persones assalariades.
  • La prestació que correspongui a les persones assalariades concernides per la suspensió del contracte de treball i/o reducció de la jornada laboral anirà a càrrec de l’empresa i del Govern a raó del 25% i 75% respectivament.
  • També han d’assumir la part empresarial de la cotització a la branca general (7%) en els mateixos percentatges que la prestació.
  • I retenir la part corresponent a les persones assalariades del 6,5% a càrrec de les mateixes.
  • Aquestes prestacions no cotitzen a la branca de jubilació per la part empresarial.
 • Si l’empresa no es pot fer càrrec de la part de la prestació per dificultats financeres, aquesta part es podrà finançar mitjançant un programa de crèdits a interès 0.
 • Es preveuen prestacions per a les persones que realitzen una activitat per compte propi:
  • Quan aquestes hagin hagut de suspendre la seva activitat obligatòriament per decret, voluntàriament o l’activitat sigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència. 
  • Les prestacions estan sotmeses al compliment d’uns requisits determinats i es calcularan en base a la cotització corresponent al mes de febrer 2020. De forma que, si es cotitza a raó del 25% de la quota, la prestació corresponent serà de 541,67€ i si es cotitza a raó del 50%, 62,5%, 75% i 100% la prestació serà de 1.083,33€. 
  • Queden exclosos els administradors de societats excepte que siguin professionals que desenvolupen la seva activitat de forma efectiva a través de la societat mercantil de la quina són els administradors. 
  • El Govern assumeix el pagament a la CASS de la cotització del 10% a la branca general.
  • Aquestes prestacions no cotitzaran a la branca de jubilació.
 • Les persones assalariades concernides per la reducció de la jornada laboral no poden fer hores extraordinàries ni treballar en compensació del temps no treballat per la suspensió de l’activitat mentre duri la reducció esmentada. 
 • A partir del dia en què se suspèn temporalment el contracte de treball o es redueix la jornada laboral, no es poden aplicar les regles de compensació previstes pel temps no treballat.
 • De la mateixa manera, tampoc podran fer hores extraordinàries les persones assalariades que s’hagin acollit a la suspensió temporal del contracte de treball, ni aquells altres assalariats no concernits per aquesta suspensió o reducció sempre que no es tracti de persones que no són de la mateixa categoria professional. 
 • Els períodes de suspensió del contracte i de reducció de la jornada laboral no es tenen en compte per determinar el càlcul del salari a efectes de la retribució de la compensació per acomiadament no causal, el preavís si escau i la indemnització per acomiadament injustificat previstos a la Llei 31/2008 de Relacions Laborals. 
 • Els períodes de suspensió del contracte i de reducció de la jornada laboral es tenen en compte per al còmput de l’antiguitat a l’empresa, però no generen el dret a les vacances retribuïdes. 
 • Els períodes de suspensió temporal dels contractes i de reducció de la jornada laboral no computen a l’efecte de complir el requisit de treball permanent i efectiu exigit per renovar les autoritzacions d’immigració.

II. Mesures en matèria de seguretat social

 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal (sota determinades condicions) per a les persones que realitzen una activitat per compte propi i han estat diagnosticades del SARS-CoV-2 que no tinguin contractada una assegurança privada que els garanteixi una prestació substitutiva en cas de baixa per malaltia o accident de treball. 
 • Possibilitat de reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi davant d’una reducció significativa de l’activitat econòmica. Aquest tràmit es realitza per Internet a la web http://www.cass.ad i ja es troba actiu a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/2020 del 23 de març. No és necessari disposar del certificat digital, només cal facilitar una sèrie de dades per identificar l’usuari. 
 • Possibilitat de suspensió temporal de la cotització per compte propi mentre duri la suspensió de l’activitat econòmica. Aquest tràmit es realitza per Internet a la web http://www.cass.ad i ja es troba actiu a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/2020 del 23 de març. No és necessari disposar del certificat digital, només cal facilitar una sèrie de dades per identificar l’usuari. 
 • Finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades que han hagut de deixar de treballar temporalment degut a la situació d’emergència sanitària, sempre que es tracti de persones donades d’alta amb anterioritat al 15 de març del 2020 i que no estiguin concernides per la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant formulari facilitat per la CASS http://www.cass.ad adjuntant la documentació justificativa que es requereix.Aquesta mesura serà incompatible amb les previstes anteriorment que suposen l’assumpció per part del Govern de les cotitzacions a la CASS en cas de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció de jornada laboral.
 • La mesura actualment en vigor és diferent donat que preveu la possibilitat del finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades de les empreses que han suspès la seva activitat. Aquest tràmit es realitza per Internet a la web http://www.cass.ad i ja es troba actiu a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/2020 del 23 de març. No és necessari disposar del certificat digital, només cal facilitar una sèrie de dades per identificar l’usuari. 
 • Possibilitat de continuar disposant de la suspensió temporal de la cotització com a persona que realitza una activitat per compte propi per part dels Administradors de societats que desenvolupen una activitat en la mateixa societat mentre la suspensió obligatòria o el règim de guàrdia o permanència segueixin sent vigents.

III. Mesures en matèria d’arrendaments i d’instruments de crèdit bancari

 • Finançament de les despeses de funcionament de les empreses mitjançant crèdits avalats pel govern. (Veure Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2). 
 • Reducció dels preus dels contractes de lloguer mesures actualment vigents corresponents als negocis a raó de:
  – 100% de reducció per a negocis que han suspès completament la seva activitat – 80% de reducció per a negocis que han suspès activitat però mantenen un servei de guàrdia.– 50% de reducció per a negocis que han de romandre oberts.
 • Reducció dels preus dels contractes de lloguer mesures previstes en el nou projecte de llei corresponents als negocis a raó de: – 100% de reducció per a negocis que han suspès la seva activitat tant obligatòriament com voluntàriament i per activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret de Govern. – 80% de reducció per a negocis corresponents a activitats obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern.
 • Un cop la suspensió obligatòria de l’activitat o el règim de guàrdia i permanència deixin de ser vigents, es preveu que les rendes aplicables esdevinguin de la forma següent: En el cas dels negocis que han suspès la seva activitat tant obligatòriament per decret de Govern, com voluntàriament: – 100% de reducció el primer mes o fracció. – 50% el segon mes. – 25% el tercer mes. 

  – Renda íntegra contractual vigent a pagar a partir del quart mes.

En el cas de negocis corresponents a activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret de Govern: 

– 80% de reducció el primer mes o fracció. 

– 40% el segon mes. 

– Renda íntegra contractual vigent a pagar a partir del tercer mes. 

En el cas de negocis corresponents a activitats obertes i autoritzades a obrir per decret de Govern: 

– 50% de reducció el primer mes o fracció.

– Renda íntegra contractual vigent a pagar a partir del segon mes.

 • No es podran acollir a cap d’aquestes reduccions les empreses que només porten a terme l’activitat durant la temporada d’hivern. 
 • Reducció del termini de preavís per renunciar al contracte d’arrendament de local per a negoci durant el termini comprès entre el 14/03/2020 i el 31/12/2020. Si la part arrendatària no compleix aquesta obligació, ha d’indemnitzar la part arrendadora amb la meitat d’una mensualitat de la renda contractual vigent. 
 • Poden sol·licitar una reducció del 20% de la renda dels contractes de lloguer d’habitatge:
  • Les persones assalariades concernides per la suspensió temporal del contracte o la reducció de la jornada laboral. 
  • Les persones assalariades que hagin estat acomiadades com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS- CoV-2, mentre estiguin sense feina i percebin l’ajut econòmic per desocupació involuntària. 
  • Les persones que realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa, tant obligatòriament per decret de Govern com voluntàriament, o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència mentre les mesures segueixin sent vigents.
 • Possibilitat de sol·licitar una carència de les quotes dels crèdits hipotecaris o dels préstecs personals, o un ajornament del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris (sota determinades condicions) per a les persones que realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa obligatòriament per decret de Govern, o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència mentre les mesures es mantinguin vigents.

IV. Mesures en màteria fiscal i tributària

 • Ajornament i fraccionament del deute tributari per tots els obligats que no estiguin en mesura de fer front al pagament, prèvia sol·licitud: 

– Encara que el deute tributari correspongui a retencions, ingressos a compte o sancions.

– L’ajornament i/o fraccionament no comportarà que es meriti l’interès moratori.

 • Nou termini de pagament de la Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques més enllà del 30/06/2020. 
 • Pagament a compte de l’IS per als períodes Impositius iniciats entre el 01/07/2019 i el 31/05/2020, al 20% sobre la quota de liquidació de l’exercici anterior en lloc del 50%.
 • Pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al període impositiu iniciat el 01/01/2020, al 20% sobre la quota de liquidació del període impositiu anterior. 
 • Si es tenen locals llogats a negocis, es preveu la reducció de la base de tributació de l’IGI, IS, IRNR i IRPF pels arrendaments no percebuts.
V. Suspensió de terminis i altres mesures
 • Suspensió de terminis processals (amb una sèrie d’excepcions) per a tots els ordres jurisdiccionals amb efectes des del dia 14 de març del 2020 fins que no es declari la fi de la situació d’emergència considerant els dies compresos en aquest període com a dies no hàbils a efectes processals. 
 • Suspensió dels terminis administratius (amb una sèrie d’excepcions) per tramitar tota classe d’expedients i per complir obligacions de qualsevol naturalesa en totes les administracions públiques amb efectes des del dia 14 de març del 2020 fins que no es declari la fi de la situació d’emergència considerant els dies compresos en aquest període com a dies no hàbils a efectes del procediment. 
 • Suspensió dels terminis de prescripció i de caducitat.

OBSERVACIONS IMPORTANTS

 • Per protegir els llocs de treball, la concessió d’ajusts financers públics està condicionada a la protecció dels llocs de treball per part de l’empresa segons la llei vigent actualment. No tindran accés a aquests ajusts les empreses que hagin acomiadat personal a partir del 14/03/2020 a menys que els acomiadaments siguin de caràcter disciplinari o amb contracte de temporada amb un termini de finalització anterior a l’01/05/2020. El nou projecte de llei tracta aquesta limitació de forma diferent dient que la concessió d’ajuts financers públics pot estar condicionada a la protecció dels llocs de treball per part de l’empres, en els termes que s’estableixin per decret del Govern. Aquest incís del nou text ens ha de conduir a valorar que, fins i tot en els casos en que no es respectin les previsions del paràgraf precedent, es podrà accedir als ajuts referits en el present document. Tot i així, per principi de prudència, i atenent a que el redactat no en precisa les condicions, des d’Augé Legal & Fiscal recomanem complir escrupolosament amb les previsions citades sobre acomiadaments. 
 • Les mesures resumides anteriorment, tret de les expressament indicades i de les ja aprovades en la Llei 3/2020 del 23 de març, estan pendents de finalització del seu procediment d’aprovació i la corresponent publicació al BOPA pel que s’han de tractar en conseqüència com una informació orientativa fins a disposar del text normatiu definitiu.

Per qualsevol informació addicional pot contactar amb nosaltres a través de:

info@augelegalfiscal.com

+376 803 636

Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés