Les Obligacions Comptables

Les Obligacions Comptables

Des del moment de l’obertura d’un negoci a Andorra, ja sigui mitjançant una constitució de societat a Andorra o bé exercint una activitat com autònom a Andorra, els empresaris, d’igual forma que en les nostres jurisdiccions veïnes, estan obligats a portar una comptabilitat adequada a les dimensions de la seva empresa.

A tals efectes, el Text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, el Text refós de Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat, preveuen una sèrie d’obligacions formals en que s’inclouen els procediments i terminis que s’han de seguir per tal d’elaborar, formular, aprovar i presentar els Comptes Anuals al Dipòsit de Comptes del Registre de Societats d’Andorra.

Tal i com indiquen les esmentades normes, la comptabilitat ha de permetre fer un seguiment cronològic de totes les operacions efectuades i ha de ser guardada i custodiada ordenadament durant un període de 6 anys a comptar des de la data de l’últim tancament anual. Serà igualment obligatori mantenir-la encara que es cessi o es traspassi l’activitat empresarial.

La informació comptable és confidencial i només pot ser requerida en un procediment judicial o pel Ministeri de Finances en l’exercici de les seves funcions.

Amb data de tancament de l’exercici (que en el cas de societats estarà determinat pels estatuts i que en cas d’empresari persona física sempre serà el 31 de desembre) i en el termini màxim de 6 mesos a comptar d’aquesta data, els empresaris o els òrgans d’administració de les societats segons escaigui, han de formular i signar els comptes anuals.

Els comptes anuals estan formats per una unitat que compren el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de flux efectiu i la memòria. S’han d’elaborar amb claredat i totes les operacions s’han d’expressar necessàriament en euros. Han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats obtinguts així com contemplar les xifres comparatives de l’exercici a què es refereixen i les corresponents a l’exercici immediatament anterior.

Dins del mateix termini de 6 mesos, la junta general d’accionistes en els termes previstos al Text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i mitjançant acord, els ha d’aprovar i emetre una certificació que reculli l’acord d’aprovació i l’aplicació del resultat de l’exercici.

A l’hora d’aprovar la distribució del resultat caldrà que es tingui en compte el següent:

 • Només es podrà acordar la distribució de dividends amb càrrec al resultat positiu de l’exercici o a reserves de lliure disposició quan s’hagin cobert les reserves previstes legalment o estatutàriament, i el valor del patrimoni net comptable no sigui inferior a la xifra del capital social, o bé resulti ser-ho com a conseqüència de la distribució.
 • Es prohibeix la distribució de beneficis mentre que les despeses d’establiment i d’investigació i desenvolupament no hagin estat completament amortitzades a menys que l’import de les reserves disponibles siguin, com a mínim, igual a l’import de les despeses no amortitzades.
 • Anualment s’ha dotar una reserva indisponible equivalent al fons de comerç que aparegui a l’actiu del balanç destinant-hi una xifra del benefici que representi al menys un 10% de l’import del fons de comerç i utilitzar a aquest efecte les reserves de lliure disposició en cas de pèrdues o benefici insuficient.
 • S’ha de deduir un 10% del resultat positiu de cada exercici per a la constitució de la reserva legal i fins que aquesta assoleixi un import igual al 20% del capital social.

La certificació corresponent a l’acord d’aprovació i de distribució del resultat, juntament amb un exemplar dels comptes anuals i de l’informe d’auditoria, si escau, s’ha de presentar al Dipòsit de Comptes del Registre de Societats d’Andorra, en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la data en que es prengui l’acord d’aprovació.

Reglamentàriament s’han establert diferents models de presentació dels comptes anuals que es regeixen segons els següents paràmetres:

1. Presentaran el model normal de comptes anuals i hauran de sotmetre’ls a auditoria(1) les societats en que durant dos exercicis consecutius hi concorrin, almenys, dues de les circumstàncies següents:

  • Que el total de les partides de l’actiu superi els 3.600.000€.
  • Que l’import de la xifra total anual d’ingressos superi els 6.000.000€
  • Que el nombre de treballadors durant l’exercici sigui superior a 25.

Aquests criteris també són d’aplicació als grups d’empreses a l’hora de determinar l’obligatorietat de presentació dels comptes anuals consolidats, segons preveu l’article 34 del Text refós de Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris.

Els documents que formen part d’aquest model son el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de flux efectiu i la memòria.

2. Presentaran el model abreujat de comptes anuals aquelles empreses en que durant dos exercicis consecutius hi concorrin al menys dos de les circumstàncies següents:

  • Que el total de les partides de l’actiu no superi els 3.600.000€
  • Que l’import de la xifra total anual d’ingressos no superi els 6.000.000€
  • Que el nombre de treballadors durant l’exercici no sigui superior a 25 treballadors.

Aquest model està composat per un balanç i compte de pèrdues i guanys abreujat, estat de canvis de patrimoni net i memòria abreujada. Les empreses que es puguin acollir quedaran eximides de l’obligatorietat de formular l’estat de flux d’efectiu.

3. Aquelles empreses que tinguin una xifra total anual d’ingressos inferior a 600.000€(2) podran presentar un model simplificat format per un balanç i compte de pèrdues i guanys simplificat acompanyat d’unes notes explicatives.

4. Els empresaris, diferents de les societats anònimes o de responsabilitat limitada, que tinguin una xifra anual d’ingressos totals inferior a 150.000€, han de presentar un document de declaració justificatiu sobre la seva xifra anual total d’ingressos i queden exclosos de l’obligació de dipositar els comptes anuals.

L’incompliment de les obligacions previstes en matèria comptable seran considerades una infracció que dependent de la seva graduació, comportaran sancions econòmiques que aniran des dels 90€ als 600€ en cas de les infraccions lleus, dels 601€ als 2.000€ en cas de les infraccions greus i dels 2.001€ als 6.000€ quan es tracti d’infraccions molt greus. En el cas de reincidència poden comportar multes addicionals d’entre 4.002€ i 12.000€ així com sancions accessòries entre les quals la prohibició de contractació amb l’administració, inadmissibilitat de sol·licituds al Registre de Societats i/o impossibilitat de rebre ajudes i subvencions per part de les administracions públiques.

El nostre equip de professionals integrat per economistes i comptables de contrastada experiència, podrà ampliar qualsevol informació que els resulti d’interès així com assessorar-los i facilitar-los tots els serveis necessaris per al correcte compliment de les obligacions comptables de la seva empresa. No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

(1) L’obligació d’auditoria dels comptes anuals prevista a l’article 72 de la Llei 20/2007 no és exigible fins a l’aprovació i l’entrada en vigor de la Llei d’auditoria.

(2) Amb certes limitacions.

Diana Garmón

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés