Els impostos a Andorra

Els impostos a Andorra

A dia d’avui, el Principat d’Andorra és l’única jurisdicció del món que, comptant amb un marc fiscal plenament homologat amb la UE i l’OCDE no té tipus impositius directes superiors al 10%.

La fiscalitat d’Andorra disposa d’un marc jurídic que inclou les figures essencials dels sistemes tributaris convencionals, però que incorpora diferents singularitats que li atorguen un avantatge competitiu enfront dels països de l’entorn.

1. Impost de societats a Andorra

És tracta d’un gravamen d’imposició directa sobre els beneficis de les societats de nacionalitat Andorrana. El tipus general aplicable és del 10%, però tot i això, hi ha importants incentius fiscals. Entre ells, hi ha la possibilitat de disminuir la base de tributació de la societat mitjançant remuneració d’administrador pels serveis efectivament prestats a l’empresa (en tant que els trams exempts i bonificats de l’IRPF són inferiors al 10%, a diferència d’altres jurisdiccions on la remuneració a l’administrador pot augmentar l’impacte impositiu global).
Addicionalment, en alguns sectors, hi ha beneficis per a societats que compleixin certs requisits, com és el cas de les societats dedicades a l’explotació internacional de propietat intel·lectual desenvolupada al Principat. Els incentius fiscals esmentats poden arribar a reduir la tributació per aquest impost fins a arribar a tipus efectius del 2% sobre els beneficis (bonificació del 80%). No podem oblidar tampoc la multiplicitat de deduccions aplicables a la quota de tributació, així com reduccions aplicables a la quota de tributació per noves inversions o contractació de nou personal (incentius fiscals per a dinamitzar el teixit laboral i productiu). Així mateix, el règim “Holding“, permet a les societats Andorranes (matrius pures) que participin en més d’un 10% en una societat estrangera que hagi tributat a un mínim tipus impositiu del 4% d’IS en origen, a gaudir d’una exempció total del dividend (aquests requisits també s’entenen complerts si Andorra té subscrit un CDI amb el país estranger en què es troba la societat filial).

2. Impost sobre la renda dels no residents

Aquest és el gravamen d’imposició directa sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per part de persones físiques o jurídiques no residents al Principat. El tipus màxim aplicable és el 10%, tot i això, l’aplicació de Convenis per evitar la doble imposició (CDI) redueixen la casuística d’aplicació d’aquest precepte ja que tenen superior jerarquia normativa.

3. Impost General Indirecte o IGI (l’ “IVA” d’Andorra)

Gravamen d’imposició indirecta que grava el lliurament de béns i la prestació de serveis al Principat d’Andorra. La naturalesa d’aquest impost s’assimila a l’impost sobre el valor afegit (IVA o VAT) existent a la Unió Europea. No obstant, la principal virtut de l’IGI respecte a l’IVA és la simplificació del model.

El tipus general de l’IGI és del 4,5% i, com a impost que grava el valor afegit, permet compensar les quotes d’impost suportades i deduir de les repercutides (es tracta d’un impost neutre per a l’empresari). Existeixen al seu torn tipus d’IVA o IGI reduïts de l’1%, aplicables generalment a productes i serveis de primera necessitat, un altre tipus al 0%, aplicable a serveis sanitaris i finalment un tipus incrementat del 9,5% per a serveis bancaris i financers.

4. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (o IRPF Andorrà)

Gravamen d’imposició directa que grava la renda de les persones físiques residents al Principat d’Andorra.
El tipus màxim aplicable és de l’10%, tot i això, cal destacar el mínim exempt de 24.000 € per a rendes de la feina, immobiliàries i d’activitats econòmiques (+ un tipus efectiu del 5% entre 24.000 € i 40.000 € de renda). En aquest sentit, el tipus efectiu dels primers 40.000 € és del 2%. A més, la distribució de dividends a residents fiscals a Andorra des de societats de nacionalitat andorrana està completament exempta.
Aquests incentius fiscals, entre d’altres, permeten reduir substancialment el “tipus efectiu” de l’impost, fet que conjuntament a la inexistència d’impost sobre el patrimoni i la inexistència de l’impost sobre successions i donacions, converteixen Andorra en una jurisdicció homologada però altament competitiva en matèria fiscal.

Una pregunta freqüent és: Quants impostos es paguen a Andorra? I Com puc optimitzar el meu patrimoni? Doncs bé, a continuació, exposem un simple quadre molt il·lustratiu de l’estalvi fiscal i els avantatges de crear una societat a Andorra.

Exemple d’impostos d’una empresa amb una facturació anual de 600.000 EUR amb un benefici net de 50.000 EUR i que decideix repartir dividends per beneficis d’anys anteriors per un valor de 80.000 EUR. A la següent taula d’impostos comparatius entre Espanya i Andorra, mostrem l’estalvi que suposaria per a l’empresari dur a terme el seu negoci des del Principat:

IMPOSTTIPUS ESPANYATIPUS ANDORRAESPANYAANDORRADIFERENCIAL
Impost de Societats25%10%12.5005.0007.500
IVA / IGI21%4,5%126.00027.00099.000
Dividends19% - 23%exento8.00008.000
TOTALN/AN/A146.50032.000114.000

Observem una abismal diferència respecte a Espanya tot i que si que es paguen impostos a Andorra. El nostre equip d’experts fiscalistes podrà assessorar-lo i ajudar-lo a dissenyar una estratègia fiscal que pugui ajudar a optimitzar el seu negoci a Andorra.

Pau Augé

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más