Comunicat Covid-19

Estimats clients,

Davant la crisi sanitària que estem patint per la propagació del COVID 19 i de la crisi econòmica que esdevindrà associada, en moments en què Andorra està completament paralitzada, el nostre Govern ha previst diferents mesures per tal de pal·liar el màxim possible els efectes nocius que aquesta situació provocarà en el nostre teixit empresarial.

Les mesures previstes van encaminades a protegir tots aquells aspectes sòcio-econòmics que esdevenen vitals per a mantenir el nostre benestar social, i s’han adoptat en la ja coneguda Llei Òmnibus, aprovada pel Consell General en data 23 de març d’enguany.

L’esmentada Llei serà publicada properament en el BOPA -moment en el qual entrarà automàticament en vigor-, tenint les mesures previstes en la mateixa una durada màxima de 2 mesos, i d’entre les quals en destaquem les següents:

  1. Mesures en matèria Laboral:
   • Empreses afectades per l’obligació de suspensió de l’activitat o que l’hagin suspès voluntàriament:
    • Tenen obligació de satisfer el 100% del salari fix convingut.
    • No poden acollir-se a la suspensió dels contractes per cas fortuït o força major.
    • El període de la suspensió de l’activitat computa a l’hora de generar vacances i antiguitat.
    • Considerar el 50% de les hores no treballades i que han de ser remunerades com a permís retribuït.
   • Per pal·liar els efectes econòmics de les obligacions detallades anteriorment es preveu:
    • Compensar l’altre 50% del temps no treballat i igualment remunerat amb treball efectiu de la persona assalariada mitjançant els següents mecanismes i per aquest ordre:1er – Amb hores extraordinàries i festius del calendari laboral ja meritats a favor del treballador i d’acord amb les condicions de l’article 55 del la Llei 31/2018 de Relacions Laborals, sense necessitat d’acord entre les parts ni consentiment de la persona treballadora.2on – Quan no sigui suficient el previst a l’apartat anterior, compensar amb Hores extraordinàries i festius del calendari laborar a futur, per escrit i d’acord entre les parts (sotmès a certs requeriments i condicions) no essent d’aplicació l’increment previst a l’article 58.2 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals.3er – Amb vacances fins a un màxim del 50% de les vacances que es generin durant l’any en curs. Si la part que resti a favor del treballador sigui inferior a 21 dies naturals o 16 dies hàbils, el treballador podrà optar per complementar les seves vacances a compte de les que generi al 2021 o bé sense remuneració.

     4rt – Quan les previsions anteriors no resultin suficients per a compensar el deute d’hores per part del treballador, l’empresa sense obligació de negociació, pot aplicar un còmput de compensació horària de treball a futur (sotmès a certs requeriments i condicions) no essent d’aplicació l’increment previst a l’article 58.2 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals.

    • Les hores de treball no realitzades per treballadors dels sectors l’activitat dels quals no ha estat objecte de suspensió, que tinguin fills menors de 14 anys i/o discapacitats i que es vegin obligats a romandre al domicili per tenir cura dels mateixos, seran compensades per Govern mitjançant mesures que s’establiran de forma reglamentària.
  2. Addicionalment es preveuen altres mesures per a contribuir a la sostenibilitat de les empreses:
    • Mentre Govern no declari la finalització de la situació d’emergència sanitària i durant els 14 dies naturals següents, no és d’aplicació el preavís per la modificació d’horaris de treball regulat als articles 54, 55 i 59 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals.
    • L’empresa pot canviar les funcions de la persona assalariada sense que aquest canvi comporti una reducció salarial.
    • Possibilitat de reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi davant d’una reducció significativa de l’activitat econòmica. Aquest tràmit es realitzarà per Internet a la web http://www.cass.ad i estarà actiu a partir de la data de publicació de la llei al BOPA. No serà necessari disposar del certificat digital i es demanarà una sèrie de dades per identificar l’usuari.
    • Possibilitat de suspensió temporal de la cotització per compte propi mentre duri la suspensió de l’activitat econòmica. Aquest tràmit es realitzarà per Internet a la web http://www.cass.ad i estarà actiu a partir de la data de publicació de la llei al BOPA. No serà necessari disposar del certificat digital i es demanarà una sèrie de dades per identificar l’usuari.
    • Finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades de les empreses que han suspès la seva activitat. Aquest tràmit es realitzarà per Internet a la web http://www.cass.ad i estarà actiu apartir de la data de publicació de la llei al BOPA. No serà necessari disposar del certificat digital i es demanarà una sèrie de dades per identificar l’usuari.
    • Finançament de les despeses de funcionament de les empreses mitjançant crèdits avalats pel govern. (Veure Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2).
    • Reducció del dels preus dels contractes de lloguer corresponents als negocis a raó de:

– 100% de reducció per a negocis que han suspès completament la seva activitat.
– 80% de reducció per a negocis que han suspès activitat però mantenen un servei de guàrdia.
– 50% de reducció per a negocis que han de romandre oberts.

   • Ajornament i fraccionament del deute tributari per tots els obligats que no estiguin en mesura de fer front al pagament, prèvia sol·licitud:

– Encara que el deute tributari correspongui a retencions ingressos a compte o sancions.
– L’ajornament i/o fraccionament no comportarà que es meriti l’interès moratori.
– Nou termini de pagament de la Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques més enllà del 30/06/2020.
– Pagament a compte del IS per als períodes Impositius iniciats entre el 01/01/2020 i el 31/05/2020, al 20% sobre la quota de liquidació de l’exercici anterior en lloc del 50%.
– Pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al període impositiu inicial el 01/01/2020, al 20% sobre la quota de liquidació del període impositiu anterior.
– Si es tenen locals llogats a negocis, es preveu la reducció de la base de tributació de l’IGI, IS, IRNR i IRPF pels arrendaments no percebuts.

 

OBSERVACIÓ IMPORTANT:

Per protegir els llocs de treball, la concessió d’ajusts financers públics està condicionada a la protecció dels llocs de treball per part de l’empresa. No tindran accés a aquests ajusts les empreses que hagin acomiadat personal a partir del 14/03/2020 a menys que els acomiadaments siguin de caràcter disciplinari o amb contracte de temporada amb un termini de finalització anterior a l’01/05/2020.

Per qualsevol informació addicional pot contactar amb nosaltres al següent enllaç.

Otros artículos de interés