Tipus de Contractes Laborals en el Dret Andorrà

Posted by Augé legal fiscal
Category:

Vols conèixer tots els tipus de contractes Laborals d’Andorra? A continuació et fem 5 cèntims de cadascun d’ells.

D’acord amb el codi de relacions laborals del principat d’Andorra els contractes de treball es poden formalitzar de forma escrita o verbal. Tots els tipus de contractes que esmentarem en el present article s’han de formalitzar per escrit, així com aquells que difereixin dels previstos al codi andorrà. No obstant, els contractes verbals s’entendran sempre per temps indefinit si no es prova el contrari.

En el nostre sistema legal, a part del contracte indefinit també trobem contractes fixos que tenen la característica de ser discontinus. S’entenen per contractes fixos discontinus aquells que son indefinits però que es concerten per a dur a terme treballs que es repeteixen en dates determinades dins del volum normal d’activitat de l’empresa. En aquests tipus de contractes cal especificar l’ordre de convocatòria del treballador així com la jornada laboral estimada i la seva distribució horària. No obstant, els contractes, tot i que indefinits, també poden ésser a temps parcial. En aquests s’han de fixar els dies naturals i les hores en què la persona treballadora ha de prestar els seus serveis.

Per altra banda també trobem contractes temporals. Per exemple: El contracte de durada determinada o per obra o servei concret. En aquest, sempre s’ha d’indicar l’objecte del mateix, i s’ha de mostrar de manera expressa la data precisa o el moment o la situació en la que finalitzarà la relació laboral. Cal indicar que els contractes de temporada queden assimilats també als contractes de durada determinada. Quan un contracte es de durada determinada es pot donar la successió de contractes. S’entendrà que es així quan entre un contracte i l’altre no hagin transcorregut un mínim de 60 dies naturals. En aquest cas el treballador conserva tots els avantatges computats des de l’inici del seu primer contracte. Finalment trobem els contractes d’interinitat que son aquells que es donen per la substitució d’un treballador amb dret a reserva de lloc de treball o per ocupació d’un lloc de treball pendent de cobertura definitiva per un procés de selecció. Així doncs, aquest finalitzarà en el moment en què s’incorpori a la feina la persona substituïda o la persona seleccionada .Cal especificar que tots els treballadors que es contracten per curta durada tenen els mateixos drets i obligacions que els treballadors fixos.

Tot i així, el principat d’Andorra prepara un nou projecte de Llei del Codi de Relacions laborals, així que aviat publicarem un article explicant els canvis fonamentals que introdueix.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.