Procediment executiu de l’ordre judicial de pagament al Principat d´Andorra

Posted by Augé legal fiscal
Category:

D’acord amb la Llei 16/2006, del 27 d’octubre, del procediment executiu de l’ordre judicial de pagament, els deutes dineraris que hagin vençut i que siguin exigibles per una quantia no superior a 3.000 euros es poden reclamar pel procediment executiu de l’ordre judicial de pagament.

Ens basarem en un exemple pràctic d´una empresa que té molts clients deutors pels serveis prestats.
En totes les gestions que descriurem a continuació haurem de ponderar les circumstàncies del cas en concret ja que no es el mateix un client habitual amb el qual l´empresa que presta el servei i que pot tindre una dificultat puntual de tresoreria, que, un deutor que s’està aprofitant dels servis que presta l´empresa. Així, és aquesta última opció quan s´hauria d´activar l´ordre judicial de pagament en contra del client “deutor”.
Una conseqüència de la morositat es que el creditor que no ha cobrat a temps, té dret a cobrar el seus interessos meritats, sempre i quan el creditor també hagi complert amb les seves obligacions.
El procediment s’inicia de la forma següent:

1.Mitjançant una petició d’ordre judicial de pagament que el creditor ha de presentar a la Batllia, personalment o per mitjà d’un procurador amb poders suficients.

2.La petició s’ha d’efectuar mitjançant un dels formularis.

3.En la tramitació, no és obligatori que hi intervingui un advocat o procurador.

4.La petició i els documents s’han de presentar a la Batllia, amb una còpia per al deutor.

5.Els documents que s’han d’adjuntar amb la petició poden ser:

• Lletres de canvi acceptades.

• Reconeixements de deute.

• Albarans signats pel destinatari.

• Factures signades pel creditor on consti el segell, l’anagrama, la denominació o el nom comercial de l’establiment o l’entitat subministradora de béns i serveis.

• Certificacions bancàries.

• Certificacions de comunitat de propietaris d’immobles.

• Minutes d’honoraris professionals.

• Altres documents habituals en les relacions de comerç i en el tràfic mercantil,

 

a. degudament signats pel creditor.

D´aquesta manera, una vegada verificat que es compleixen els requisits anteriors, el batlle de la secció civil dicta providència en el termini màxim de vuit dies hàbils:

1. Si no s’admet a tràmit la petició de reclamació, es notifica al creditor i se li retornen els documents adjuntats a la petició.

2. Si s’admet a tràmit la petició de reclamació, es convoca el deutor a la Batllia i se li dóna el termini de tretze dies hàbils a partir de la notificació perquè comparegui a la Batllia.

En cas que el deutor no pugui ser localitzat, se li notifica mitjançant edicte publicat al BOPA i se li dóna un termini de trenta dies hàbils a partir de la publicació per comparèixer a la Batllia.

 

Transcorreguts els terminis legals, el batlle adopta una de les decisions següents:

1. Si el deutor atén el requeriment de pagament, s’acorda l’arxiu del procediment.

2. Si el deutor compareix i s’oposa al pagament, dóna trasllat al creditor per tal que
presenti demanda pels tràmits del procediment declaratiu que correspongui en funció
de la quantia reclamada.

3. En el supòsit que el deutor comparegui i reconegui ser deutor sense que acrediti haver
pagat la quantitat, com si no fa oposició expressa a la reclamació, o si no compareix,
dicta aute en què disposa l’execució per la quantitat deutora.

4. Si el deutor s’oposa a una part de la quantitat reclamada, dicta aute en què disposa
l’execució per la part de la qual es reconeix deutor.

Contra els autes que resolen els procediments executius de l’ordre judicial de pagament no s’hi pot interposar cap classe de recurs que no sigui per incompliment dels requisits establerts a l’article 5 de la Llei 16/2006, del 27 d’octubre, del procediment executiu de l’ordre judicial de pagament.

Per Departament Legal Augé Legal & Fiscal

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.