Cal Presentar el Model 720 a Espanya per l’obligació d’informació sobre valors gestionats o obtinguts l’estranger? Un cas pràctic.

Posted by Augé legal fiscal
Category:

Cal Presentar el Model 720 a Espanya per l’obligació d’informació sobre valors gestionats o obtinguts l’estranger? Un cas pràctic. 

Dues persones físiques residents fiscals a Espanya posseeixen el 50% cadascuna de les participacions d’una societat resident al Principat d’Andorra. Es presumeix que la societat està valorada en 80.000€ en total. Altrament, aquestes dues persones no tenen més actius a l’estranger.

Es planteja la qüestió de l’obligatorietat, per cadascun dels dos socis, de presentar el Model 720 a Espanya.

Per tal de respondre al primer plantejament, cal valorar si es dóna el supòsit de presentació del model 720 a Espanya (es posarà l’accent sobre el cas específic en que no s’ha de presentar, que és el resultat més favorable a l’empresari en aquesta qüestió de fet). Com en el present cas ens trobem davant la pregunta de si hi ha obligació d’informació sobre valors gestionats o obtinguts a l’estranger , cal acudir a l’article 42. Ter del Reial Decret 1065/2017.

Aquest precepte estableix en el seu punt 4rt que l’obligació d’informació prevista en aquest article (que es realitza mitjançant el model 720) “no resultarà exigible quan els valors o drets representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitat jurídica (la societat en aquest cas), no superin, conjuntament el valor de 50.000 euros”.

Cal interpretar, en aquest sentit, que el valor que no ha de superar els 50.000 – € al que es fa referència a la norma correspon al valor que cada individu posseeix sobre les participacions de la societat, i no el valor de la societat en el seu total.

D’acord amb els preceptes esmentats, és necessari fer una valoració de les participacions que aquestes dues persones físiques tenen en la indicada societat andorrana. El mateix article que s’ha citat constata que les valoracions dels apartats compresos en aquest, s’han de calcular amb les regles establertes a la Llei 19/1991 de l’Impost sobre el patrimoni .

En la mesura que no es tracta d’una societat amb valors representatius negociats en mercats organitzats ni altres especificitats, cal d’acudir a l’article 16 sobre altres valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat .

Aquest article indica que la valoració d’aquest tipus de participacions es realitzarà pel valor teòric resultant del darrer balanç aprovat, sempre que hagi estat sotmès a revisió per auditors de comptes. Si és el cas de l’empresa en qüestió, la valoració s’haurà de fer d’acord amb el darrer balanç aprovat i auditat de què es disposis.

El valor teòric s’obté al dividir la xifra del patrimoni net entre en nombre de participacions, realitzant l’operació següent:

Valor teòric = Patrimoni net / nº participacions en que es divideix el capital social.

No obstant l’anterior, en el cas que el darrer balanç aprovat no hagi estat auditat, la valoració s’hauria de realitzar pel major valor dels tres següents:

  1. El valor nominal.
  2. El valor teòric resultant del darrer balanç aprovat.
  3. El que resulti de capitalitzar a tipus 20 per 100 la mitjana dels beneficis dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de meritació de l’impost.

En conseqüència, si efectivament les dues persones físiques tenen el 50% de les participacions de la societat andorrana, i d’acord amb el criteri de valoració escaient (prenent com a supòsit de base que és el valor teòric resultant del darrer balanç aprovat i auditat), les participacions totals de l’empresa estant valorades, per exemple, en 80.000 euros com a hipòtesi, ambdós socis posseirien 40.000 euros en valors d’aquesta empresa.

Així doncs, pel fet de complir-se el punt 4rt de l’article 42. Ter del Reial Decret 1065/2017, no resultaria exigible a cap dels dos socis la presentació del model 720 a Espanya, doncs els valors representatius de la participació en la societat andorrana, per a cadascun dels socis, no superarien els 50.000 euros de valor.

Per Departament Fiscal Augé Legal & Fiscal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.